Nawigacja

INFORMACJE

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół

 

 

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie!

 

W związku z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, o którym mowa w ww. rozporządzeniu. 

Informuję, że nauczyciele naszej szkoły będą przesyłać Państwu, Uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego zakres treści nauczania do zrealizowania w domu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki oraz za pomocą narzędzi wypracowanych już do tej pory a przynoszących efekty i zadowolenie.

Kochani Uczniowie, przygotujemy dla Was tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych klasach. Mamy nadzieję, że przekazywane treści będą realizowane przez Was systematycznie.

Będziemy Wam przesyłać codziennie począwszy od środy (25 marca br.) zakres treści nauczania do zrealizowania w domu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że trudno jest pracować samodzielnie i dlatego ograniczamy ilość materiału.

Liczymy na to, że dzięki takiej formie zajęć uda nam się wprowadzić nowe treści nauczania, utrwalić materiał i nie wpłynie to na zmianę organizacji roku szkolnego. Staramy się uwzględnić plan lekcji danego oddziału, ale nie chcemy obarczać Was zbyt dużymi obowiązkami i dlatego każdego dnia otrzymacie treści i zadania tylko z wybranych przedmiotów. 

Drodzy Rodzice, prosimy również wziąć pod rozwagę ilość czasu, który poświęcą Wasze dzieci na realizację zadań. Praca powinna być zgodna z zasadami bezpieczeństwa uczniów i ich możliwościami psychofizycznymi. Miejmy na uwadze czas pracy z monitorem, zalecamy stosowanie przerw, rozłożenie pracy w czasie dogodnym dla Waszego dziecka. Nauczyciele będą starać się dawać tyle czasu, ile uczniowie potrzebują na realizację zadań. Będą pojawiały się terminy przesyłania wyników prac ze względów organizacyjnych, będą one przekazywane na bieżąco przez nauczycieli.

W przypadku wyjątkowych trudności możecie Państwo kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik. Nauczyciele będą starali się odpowiedzieć na Wasze maile w godzinach od 9.30-15.00 każdego dnia. Z pedagogiem szkoły będzie można kontaktować się także przez videochat.classrum, https://videochat.classroom.pionier.net.pl/pedagogsp2ogozno.

Więcej w zakładce PEDAGOG.

Będziemy monitorować postępy naszych uczniów, postaramy się również weryfikować ich wiedzę i umiejętności, o czym będziemy informować na bieżąco. Aby wiedzę i umiejętności uczniów zweryfikować i ustalić ocenę, posłużymy się narzędziami, takimi jak: platformy edukacyjne (classroom.google.com, aplikacji ZOOM, fotografie nadesłanych prac drogę mailową bądź telefoniczną za pomocą aplikacji internetowych typu Messenger czy WhatsApp).

Kochani Uczniowie,

Wierzymy, że wykażecie się odpowiedzialnością i systematycznością. Wierzymy, że przy wspólnym zaangażowaniu, uda nam się przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Życzymy owocnej pracy, sumienności i odpowiedzialności za swoją naukę.

Drodzy Rodzice!

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Wierzymy, że przy wspólnym zaangażowaniu, dobrej komunikacji i organizacji pracy uda nam się przetrwać ten trudny i nietypowy dla wszystkich czas. Życzymy Wam wytrwałości i poczucia wsparcia z naszej strony. Tak jak napisałam, jesteśmy w nietypowym czasie, ale wszystko będzie dobrze i wrócimy do normalności, choć ŚWIAT zapewne będzie już nie ten SAM.

 

Z poważaniem

Danuta Karolak

 

 

 

 

Zarządzenie nr 20.2019.2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich
w Rogoźnie z dnia 24.03.2020

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

 

§ 3

1.   Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:

a)  zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie nr 19.2019.2020 z dnia 24.03.2020 r.  w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b)  nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c)   każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III - każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d)  nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację
o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c,

e)  nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f)   w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g)  nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej -w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia,

2.   Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust. 1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej o której mowa w § 2 pkt 1 lit.a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, platformy Microsoft Teams, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

3.   Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

 

4.   Szczegółowe zasady prowadzenia nauczania na odległość przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa dla uczniów klas I-III - do 40 minut dziennie, klasy IV-VI do 60 minut dziennie, dla uczniów klas VII-VIII do 90 minut dziennie w okresie zawieszenia zajęć z przyczyn o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. g.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie.

§ 6

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 

Załącznik nr 1 do WSO

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 492) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W związku zastosowaniem nauczania na odległość ulega zmianom WSO

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

 1. Zmiany w PSO dotyczące matematyki w klasach IV-VIII

 

 1. W czasie  prowadzenia nauczania zdalnego z matematyki w szkole obowiązują  zapisy  umieszczone w „Kontrakcie” zawartym pomiędzy uczniem, rodzicem                            i nauczycielem matematyki, który  został podpisany na początku roku szkolnego.
 2. W celu prawidłowej oceny ucznia będą stosowane  takie same formy sprawdzania wiedzy jak dotychczas (praca klasowa lub test, kartkówka, praca domowa, praca samodzielna – długoterminowa, dodatkowa). Uczniowie będą zobowiązani do pobrania materiałów i odesłania ich w określonym czasie ( na e-mail nauczyciela, poprzez e-dziennik lub na platformę edukacyjną itp.).
 3. Nauczyciel będzie sprawdzał wiadomości z mniejszych partii materiału. Wcześniej uczniowie otrzymają informację – zapowiedź takiego sprawdzenia. Każda praca sprawdzająco – kontrolna  jest obowiązkowa.
 4. Zostaje zachowana skala procentowa przeliczana na stopnie wg ustalonych wcześniej kryteriów.
 5. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny.
 6. Odesłane prace pisemne uczniów (zdjęcia, wypełnione karty itp.) stanowią dokumentację nauczania i będą zachowane  przez nauczyciela   do końca roku szkolnego oraz mogą zostać udostępnione  rodzicom na życzenie z odpowiednim komentarzem.
 7. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.

 

 

 

 1. Zmiany w PSO dotyczące j. polskiego w klasach IV-VIII

 

 1. Zgodnie z zasadami zawartymi w PSO z języka polskiego uczeń w semestrze musi otrzymać minimum 9 ocen. Aktualnie uczniowie wszystkich klas z języka polskiego mają 8 i powyżej ośmiu ocen.
 2. Taką informację na początku roku szkolnego przekazano każdemu uczniowi i jego rodzicom.
 3. Podczas nauki zdalnej uczniowie będą mogli zdobyć jeszcze kolejne oceny, wykonując ćwiczenia, pisząc wypracowania, rozwiązując testy z czytania tekstu ze zrozumieniem.
 4. Nauczyciele języka polskiego przesyłają uczniom stosowne materiały, uczniowie wykonują polecenia i odsyłają prace nauczycielowi w formie elektronicznej.
  W przypadku języka polskiego nie trzeba modyfikować, bo uczniowie zgodnie z zapisami w PSO otrzymają wymaganą ilość ocen.
 5. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny.
 6. Odesłane prace pisemne uczniów  (zdjęcia, wypełnione karty itp.) stanowią dokumentację nauczania i będą zachowane  przez nauczyciela   do końca roku szkolnego oraz mogą zostać udostępnione  rodzicom na życzenie z odpowiednim komentarzem.
 7. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.

 

 

 

 1.  Zmiany w PSO dotyczące plastyki w klasach IV-VII

 

 1. Zadania (prace plastyczne)  wykonane na polecenie nauczyciela samodzielnie przez ucznia w domu ocenione zostaną po powrocie do szkoły.
 2. Uczniowie otrzymają odpowiednią liczbę ocen jak ustalono na początku roku szkolnego.
 3. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny.
 4. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to uczniowie dostarczą swoje prace w inny sposób ustalony z nauczycielem np. zdjęcie lub skan.
 5. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.

 

 

 

 1.  Zmiany w PSO dotyczące muzyki w klasach IV-VII

 

 1. Zadania wykonane w domu oceniane będą drogą internetową tzn. uczeń przesyła wykonane zadanie na wskazany adres e-mail. Jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, to uczeń zaprezentuje wykonanie zadanie  po powrocie do szkoły.
 2. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny.
 3. Uczniowie otrzymają odpowiednią liczbę ocen jak ustalono na początku roku szkolnego.
 4. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.

 

 

 

 1. Zmiany w PSO dotyczące wf w klasach IV-VIII

 

 1. Wychowanie fizyczne w sytuacji zdalnego nauczania ma za zadanie odciągnięcie uczniów od komputerów i aktywizacja do samodzielnej i systematycznej aktywności fizycznej w warunkach domowych.
 2. Ocenianie  nauczania zdalnego ma za zadanie nagradzać, nie karać stawiając akcent na częstotliwość i systematyczność.
 3. Uczniowie za aktywność będą otrzymywali plusy, które będą zamieniane na oceną bardzo dobrą na następujących zasadach:
 • klasy IV- 4 plusy,
 • klasy V-VI- 5 plusów,
 • klasy VII-VIII - 6 plusów.
 1. Uczniowie otrzymają odpowiednią ilość ocen jak ustalono na początku roku szkolnego.
 2. Dokonując oceny (stawiając plusy) nauczyciel będzie uwzględniał przede wszystkim chęci i możliwości ucznia.
 3. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.
 4. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny możliwości ucznia.

 

 

 

 1.  Zmiany w PSO dla pozostałych przedmiotów w klasach IV-VIII

 

 1. W celu prawidłowej oceny ucznia będą stosowane  takie same formy sprawdzania wiedzy jak dotychczas (praca klasowa lub test, kartkówka, praca domowa, praca samodzielna – długoterminowa, dodatkowa). Uczniowie będą zobowiązani do pobrania materiałów i odesłania ich w określonym czasie ( na e-mail nauczyciela, poprzez e-dziennik lub na platformę edukacyjną itp.).
 2. Nauczyciel będzie sprawdzał wiadomości z mniejszych partii materiału. Wcześniej uczniowie otrzymają informację – zapowiedź takiego sprawdzenia. Każda praca sprawdzająco – kontrolna  jest obowiązkowa.
 3. Zostają zachowane ocenianie według ustalonych wcześniej kryteriów na początku roku szkolnego i otrzymają wymaganą liczbę ocen.
 4. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się dostosowanie wymagań tj. indywidualne kryteria oceny.
 5. Odesłane prace pisemne uczniów (zdjęcia, wypełnione karty itp.) stanowią dokumentację nauczania i będą zachowane przez nauczyciela do końca roku szkolnego oraz mogą zostać udostępnione rodzicom na życzenie z odpowiednim komentarzem.
 6. Każda oceniona przez nauczyciela praca ucznia będzie zawierała uzasadnienie oceny.

 

 

 1. Edukacja wczesnoszkolna

 

 1. Nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej będą oceniać uczniów na podstawie oceniania kształtującego ze zwrotnym komentarzem dla ucznia i rodzica.
 2. Sprawdzanie prac uczniów na bieżąco za pomocą urządzeń multimedialnych.
 3. Nauczyciele na zakończenie roku szkolnego każdego ucznia ocenią na podstawie oceny opisowej na podstawie obserwacji i otrzymanych informacji.

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie

Szanowni Państwo

 W związku z epidemią koronawirusa w dniach 06-26 kwietnia 2020 Poradnia zawiesza udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej bezpośrednio w placówce.

W celu załatwienia bieżących spraw prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 67 261 83 16 lub mailowy: ppprogozno@poczta.onet.pl Formularze wniosków i wymaganych załączników znajdziecie Państwo na naszej stronie, w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Dodatkowo uruchomiliśmy e-mail: ppprogozno@wp.pl, na który możecie Państwo kierować zapytania do specjalistów (psychologów, pedagogiów, logopedy, rehabilitanta) oraz telefon komórkowy o numerze: 697 900 222 pod którym w godzinach  9.oo-13.oo  są udzielane porady dla klientów poradni.

Zachęcamy również do śledzenia materiałów umieszczanych na tym profilu.

 

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę

 

 

 

Drodzy Rodzice !
Informujemy, że w związku z przygotowywaniem się do uruchomienia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie  oraz zapewnieniem warunków bezpiecznego pobytu Państwa dzieci i osób z nimi pracujących, prosimy o zapoznanie się z wnioskiem, procedurami i zasadami przyjmowania do oddziału zerowego  w zmienionych warunkach pracy placówki. Nie będzie to jednak powrót do normalnej pracy po stanie zawieszania działalności a praca placówki w czasie zmienionych warunków, gdyż w dalszym ciągu na terenie naszego kraju ogłoszony jest stan epidemii. W związku z tym należy zdawać siebie sprawę, że będą bezwzględnie przestrzegane wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia. Rodzic, który zdecyduje się posłać dziecko do oddziału przedszkolnego będzie zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, m.in. na wypadek choroby oraz podejrzenia zakażenia, w tym wyrażenia zgody na dokonywanie pomiaru temperatury u dziecka. Bardzo prosimy o rozważne podjęcie decyzji, pamiętając o powyższych zaleceniach jak i również o ryzyku zarówno dla dzieci, rodziców i innych domowników. 
Procedura przyjmowania dzieci po wznowieniu działalności oddziału przedszkolnego w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki
Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą dzieci po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału  w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziału przedszkolnego (wniosek w załączniku).
2. Wniosek należy wypełnić i elektronicznie przesłać na adres szkoły: sp2rogozno@vp.pl w terminie do dnia 20 maja 2020 r. do godziny 12:00.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego otrzymacie Państwo drogą mailową lub telefoniczną.
4. Termin otwarcia oddziału przedszkolnego będzie ogłoszony na stronie internetowej szkoły co najmniej 2 dni wcześniej.
5. Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale rodzice zobowiązani są do dostarczenia oryginału wniosku.
Zasady przeprowadzania naboru
1.Nie przyjmujemy do oddziału przedszkolnego dzieci rodziców niepracujących nawet na wolne miejsca, ponieważ musimy zarezerwować miejsca na wypadek dalszego odmrażania gospodarki oraz dla osób wskazanych w rekomendacji MEN.
2. Do grupy przyjmujemy maksymalnie 12 osób.
3. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Po zebraniu deklaracji powołana Komisja dokonuje kwalifikacji zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
5. O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy powiadamiamy rodzica drogą mailową lub telefoniczną wraz z informacją o terminie otwarcia oddziału, który zostanie ogłoszony również na stronie internetowej szkoły.
 6. Po zakwalifikowaniu dziecka do oddziału, rodzice będą zobowiązani do podpisania oświadczeń związanych z procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki, które wcześniej umieścimy na stronie internetowej szkoły.

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy

Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie 
w zmienionych warunkach pracy plac
ówki

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

W związku z organizacją umożliwiającą skorzystanie dziecka z pobytu w oddziale przedszkolnym w trakcie trwania epidemii COVID-19, zgodnie z wytycznymi rządu – Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2, kolejność przyjęć będzie odbywać się w oparciu o zamieszczone poniżej kryteria. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

 

Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

1. Oboje rodzice / prawni opiekunowie pracują- wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dotyczy również rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

 

2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 

 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów

…………………………………………

…………………………………………

Wniosek w wersji elektronicznej prosimy przesłać do 20.05.2020r. do godziny 12.00,  na adres e-mail szkoły: sp2rogozno@vp.pl

 

KOMUNIKATY do RODZICÓW

 

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że MEN wprowadza kolejny krok „odmrażania gospodarki”, w którym to na wzór wcześniejszej propozycji skierowanej do przedszkoli, teraz pozostawia Państwu -  Rodzicom uczniów, którzy biorą udział w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne  możliwość wyboru.

Od 18 maja br. mogą być przywrócone zajęcia, za zgodą rodziców, dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

 

W związku z powyższym prosimy o jasną deklarację, czy: Państwa  dziecko będzie korzystało  z w/w zajęć.

Odpowiedź proszę przesłać jak najszybciej do wychowawcy klasy.

 

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że MEN wprowadza kolejny krok „odmrażania gospodarki”, w którym to na wzór wcześniejszej propozycji skierowanej do przedszkoli, teraz pozostawia Państwu -  Rodzicom uczniów klas I-III - możliwość wyboru.

,,Od 25 maja br. MEN przywraca możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych  dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jednocześnie nadal utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej w formie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i ewentualny udział dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w szkole nie zwalnia Go z realizacji nauczania na odległość.

W związku z powyższym prosimy o jasną deklarację, czy: Państwa  dziecko będzie korzystało  z zajęć  opiekuńczych w  szkole, czy  są Państwo w stanie zapewnić dziecku opiekę w domu?

Odpowiedź proszę przesłać jak najszybciej (do wtorku-19.05.2020r. do godz. 20.00) do wychowawcy klasy.

 

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że MEN wprowadza kolejny krok „odmrażania gospodarki”, w którym to na wzór wcześniejszej propozycji skierowanej do przedszkoli, teraz pozostawia Państwu -  Rodzicom uczniów klasy VIII - możliwość wyboru.

,,Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.”

Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

W związku z powyższym prosimy o jasną deklarację, czy: Państwa  dziecko będzie korzystało  z konsultacji w  szkole i w zakresie jakich przedmiotów?

Odpowiedź proszę przesłać jak najszybciej (do wtorku-19.05.2020r. do godz. 20.00) do wychowawcy klasy.

 

 

Szanowni Rodzice,

w związku z tym, że MEN wprowadza kolejny krok „odmrażania gospodarki”, w którym to na wzór wcześniejszej propozycji skierowanej do przedszkoli, teraz pozostawia Państwu -  Rodzicom uczniów pozostałych klas mają możliwość wyboru.

,,Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas tzn. IV-VII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.”

Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

W związku z powyższym prosimy o jasną deklarację, czy: Państwa  dziecko będzie korzystało  z konsultacji w  szkole i w zakresie jakich przedmiotów?

Odpowiedź proszę przesłać jak najszybciej (do piątku-22.05.2020r. do godz. 10.00) do wychowawcy klasy.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Danuta Karolak

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. OLIMPICZYKÓW POLSKICH  W  ROGOŹNIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie”  w okresie pandemii  COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów).
 2. Celem procedur jest przede wszystkim zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą na 100% wyeliminowanie ryzyka związanego z zagrożeniem dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić oświadczenie (załącznik nr 1)

Obowiązki  Dyrektora szkoły przy organizacji zajęć w szkole

Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii

 1. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz indywidualne środki ochrony osobistej.
 2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedegogicznego w warunkach pandemii koronawirusa.
 3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni).
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 5. Zapewnia zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 6. Uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (załącznik 2).
 7. Dopilnowuje, by przed wejściem do budynku szkoły  umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 8. Dba o to by przy wejściu głównym  umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. Dba, by  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 10. Organizuje bieżącą dezynfekcję sal, klamek, blatów,  włączników świateł, pomieszczeń, toalet.
 11. W miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum.

Obowiązki pracowników szkoły

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury raz dziennie.
 2.  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruem (duszności, katar, gorączka) zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściem głównym.
 4. W trakcie pracy, przy każdym wejściu i wyjściu z placówki bezwzględnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Bezwzględnie zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 1,5 metra między uczniami i innymi pracownikami szkoły.
 6. Pracownik mierzący temperaturę przed wejściem do szkoły, przyprowadzający dzieci z szatni do sali lub z szatni do opiekuna wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe i  przyłbicę.
 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w szkole oraz przyczyny, dla których zostały one wprowadzone.
 8. Nauczyciele pracują  według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 9. Pracownicy niepedagogiczni   dbają o czystość sal, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując  również regularnie (po każdej grupie uczniów)  wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, uchwyty, krzesła, stoliki)
 10. Pracownicy szkoły zapoznają się z „Procedurami Bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19” i zobowiązują się do przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym. (zał. 3)

 

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice zapoznają się z „Procedurami Bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19” opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i podpisują odpowiednie oświadczenie (zał. 2)
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli są istotne.
 3.  Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub z objawami choroby COVID 19.
 4. Posyłają do szkoły tylko dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (katar, kaszel, satn podwyższonej temperatury).
 5. Wyrażają zgodę na codzienne badanie temperatury przed wejściem do szkoły i w czasie pobytu oraz wyjściu ze szkoły.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk, nie podawaniu ręki na powitanie, konieczności zachowania dystansu w przestrzeni społecznej itp.
 7. Jeżeli przyprowadzają do szkoły dziecko lub je odbierają to wchodzą w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, przestrzegając zachowanie 1,5 metra przestrzeni społecznej.
 8. W przypadku objawów chorobowych u dziecka rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Rodzic/opiekun może przebywać tylko w szatni i na korytarzu przy drzwiach wejściowych. Zabrania się wchodzenia do pozostałych pomieszczeń szkoły.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Wyznaczony pracownik  zabezpieczając się w przyłbicę, rękawiczki ochronne pozostaje z dzieckiem w izolatorium utrzymując min 2 mety odległości.
 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Opiekun, będąc  z dzieckiem w izolatorium dba o to by nie miało ono kontaktów z innymi dziećmi czy pracownikami i pozostaje z nim w izolatce do czasu odebrania dziecka przez rodziców.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów i o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. Dyrektor w razie konieczności bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby sanitarnie i dostosowuje działania w szkole do ich zaleceń.

 

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Od 18 maja 2020 zostaje przywrócony za zgodą rodziców możliwość realizowania zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie.
 2. Od 25 maja 2020 r uczniowie klas I-III za zgodą rodziców będą mieli  możliwość brania udziału w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dostosowanych do możliwości szkoły. Zajęcia będą odbywać się w godzinach  według ustalonego harmonogramu. Zostaje utrzymany obowiązek realizowania podstawy programowej.
 3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII za zgodą rodziców będą mieli możliwość  brania udziału w konsultacjach na ternie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
 4. Od 1 czerwca 2020 r. za zgodą rodziców uczniowie pozostałych klas  mogą korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także od warunków szkoły.
 5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Uczniowie do szkoły przyprowadzani są przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Dzieci wchodzą do szkoły wejściem głównym. Wejście główne będzie otwarte tylko w określonych godzinach.
 9. Tylko jedna osoba przyprowadza do szkoły dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. (zaleca się by ta sama osoba przyprowadzała dziecko i ta sama odbierała).
 10. Opiekunowie przyprowadzający dziecko przychodzą w rękawiczkach jednorazowych oraz w maseczce. 
 11. Woźny przy wejściu do szkoły mierzy temperaturę dziecka i dopilnowuje dezynfekcji rąk wchodzących do placówki.
 12. Opiekunowie i dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.  2 metry.
 13. Dziecko z szatni odbiera nauczyciel (pomoc nauczyciela) i kieruje do sali.
 14. W szatni wykorzystywany jest co drugi boks z zachowaniem przestrzeni społecznej między przebywającymi w niej uczniami i  ich opiekunami.
 15. Opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły.
 16. Każdy nauczyciel pracuje danego dnia z jedną grupą w jednym pomieszczeniu.
 17. W miarę możliwości należy przypisać każdą grupę do stałej sali
 18. W grupie może przebywać jednocześnie 12 uczniów. Każdy z nich siedzi sam w ławce.
 19. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 20.  Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 22. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 23. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 25. Przerwy dla poszczególnych grup są zmienne (według określonego harmonogramu, tak aby na boisku czy korytarzu szkolnym mogła przebywać maksymalnie jedna grupa.
 26. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 27. Nauczyciel musi zadbać o to by ograniczyć aktywność uczniów podczas przerwy, która sprzyjałaby bliskim kontaktom między  uczniami.
 28. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły.
 29. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Określa harmonogram.
 30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 31. W świetlicy każde dziecko siedzi osobno w jednej ławce. Nauczyciel musi ograniczyć nadmierne przemieszczanie się dzieci podczas zajęć świetlicowych (z zachowaniem dystansu społecznego).

Funkcjonowanie stołówki szkolnej w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są  zmianowo w godzinach  według ustalonego harmonogramu (w zależności od zapotrzebowania).
 4. Przy wejściu do stołówki opiekun pełniący w niej dyżur powinien zadbać o dezynfekcję rąk wchodzących uczniów.
 5. Każdy uczeń korzystający z posiłku zajmuje jeden stolik.
 6. Po każdej grupie należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł (opiekun pełniący dyżur w stołówce szkolnej).
 7.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 8. Pracownicy kuchni wykonują zadania utrzymując  odległość 2 metrów między stanowiskami pracy.
 9. Pracownicy kuchni nie mają  bezpośredniej styczności z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Organizacja zajęć w szkole - konsultacje z uczniami

 1. Dyrektor przygotowuje wraz z nauczycielami uczniami i ich rodzicami harmonogram konsultacji.
 2. Dyrektor wyznacza  w miarę możliwości  stałą salę  dla danej grupy.
 3. Na konsultacje przychodzą tylko zdrowi uczniowie.
 4. Uczniowie telefonicznie umawiają się na konsultacje z nauczycielem i przychodzą do szkoły w wyznaczonym czasie.
 5. Jeżeli  uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść,  powinien zgłosić  ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 6. W drodze do i ze szkoły  uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
 7. Do szkoły  uczniowie wchodzą wejściem głównym w maseczce i rękawiczkach.
 8. Przy wejściu dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonej sali.
 9. Unikają zbędnego poruszania się po szkole.
 10. Do minimum ograniczają korzystanie z innych pomieszczeń szkoły.
 11. Na sali należy zapewnić min 4m2 na osobę.  W grupie może przebywać maksymalnie 12 osób.
 12. Każdy uczeń siada w osobnej ławce zachowując dystans społeczny 1,5 metra między nauczycielem i innymi uczniami.
 13. W miarę możliwości uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 14. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 15. Salę, w której odbywają się konsultacje należy wietrzyć nie rzadziej niż 1na godzinę.
 16. Na przerwę wychodzą uczniowie z nauczycielem w wyznaczonym dla nich czasie (przerwy dla poszczególnych grup wyznacza dyrektor w harmonogramie), zachowując dystans społeczny min 1,5 metra.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora
 2. Procedury obowiązują do odwołania

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. OLIMPICZYKÓW POLSKICH  W  ROGOŹNIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ……………………………….……………….

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoły zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatce, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 do dnia 24 maja.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ………………………

 

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY

W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania (wysyłania) do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, wysypki, stanu podgorączkowego >37 oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 • przy wejściu, w czasie pobytu i wyjściu ze szkoły dziecka oraz osoby przyprowadzającej
 • w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

 

 

……………………………………………..

                                               (podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  3 do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ………………………

 

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika)

 

 

 

OŚWIADCZENIE   PRACOWNIKA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA  NA  TERENIE  PLACÓWKI   W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

oraz obowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym

 

 

 

 

 

……………………………………………..

                                               (podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1(UAKTUALNIONY)- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ……………………………….……………….

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoły zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatce, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 do dnia 14 czerwca.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

 

Harmonogram zajęć od 25 maja 2020 roku

 

Harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych

Godziny 8.00-13.00

Dni tygodnia

Sala

Nauczyciel

Poniedziałek

świetlica szkolna

O. Kalota

Wtorek

świetlica szkolna

O. Kalota

Środa

świetlica szkolna

K. Kowalewska

Czwartek

świetlica szkolna

K. Kowalewska

Piątek

świetlica szkolna

M. Chudzicka - 8.00-11.00

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII

 

Przedmiot

Dzień

Godzina

Sala

Nauczyciel

j. polski

poniedziałek

8.05 -9.00

2

M. Wojtusik

j. polski

środa

9.00-10.00

4

E. Jóźwiak

matematyka

czwartek

10.00-11.00

5

K. Zaranek

matematyka

wtorek

12.00-13.00

7

A. Sulka

j. angielski

środa

8.05-9.00

1

I. Lichota

 

Harmonogram konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020

 

Klasa

Przedmiot

Dzień, godzina

Nauczyciel

sala

4a

j. polski

wtorek- godz. 11.00-11.45

piątek – 11.00-11.45

M. Łukowska

2

5a

j. angielski

poniedziałek godz. 8.00 - 8.30

I. Lichota

1

5b

j. polski  

wtorek- godz. 9.00-9.30

A. Kalupa

5

matematyka

9:00-9:30

wtorek – godz. 8.00-8.30

A. Nowak

7

5c

matematyka

wtorek - godz. 8.00-8.30

rezygnacja

M. Zygadło

rezygnacja

6b

matematyka

rezygnacja

A.Sulka

rezygnacja

6c

historia

piątek- godz. 10.00-10.30

L. Traczyk

2

technika

czwartek -godz. 8.00-8.30

S. Kupidura

4

6d

j. angielski

rezygnacja

L. Traczyk

rezygnacja

7c

j. polski

czwartek – godz. 8.00-8.30

M. Wojtusik

2

matematyka

rezygnacja

M. Zygadło

rezygnacja

fizyka

poniedziałek -godz.

8.00-8.30

S. Kupidra

4

 

 

 

 

 

 

Biblioteka szkolna w zależności o potrzeby – indywidualne

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w okresie
epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w SP2
  im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy biblioteki.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników oraz inne osoby korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników biblioteki

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w placówce bibliotecznej. Od osób korzystających z biblioteki jak i pracowników wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 2. Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas zwracania lub ewentualnego przeglądania zbiorów bibliotecznych przez czytelników.
 3. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki- wejście do biblioteki od strony boiska oraz dostęp w wyznaczonym oknie biblioteki również od strony boiska.
 4. Ustala się limit osób przebywających przed oknem bibliotecznym do 1osoby. Pozostałe osoby oczekujące w kolejce powinny zachować od siebie przynajmniej 2 metrowe odstępy.
 5. Skraca się czas przebywania na okres niezbędny do dokonania zwrotu lub wypożyczenia zbiorów.
 6. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i czytelni, które są nieczynne do odwołania.
 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów: za pośrednictwem rezerwacji poprzez e- dziennik u pani Aliny Jeski przynajmniej jeden dzień wcześniej (patrz postanowienia końcowe).
 2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 1. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 2. Obowiązkowe jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 3. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik biblioteki.
 4. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.
 5. Ostatni użytkownik może skorzystać z Biblioteki 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

§6

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników

 • W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 biblioteka będzie czynna w godzinach:
   

 

- poniedziałek    13.00 – 16.000

- wtorek             13.00 – 16.000     

- środa                13.00 – 16.000

 

 

 

- czwartek      13.00 – 16.000

- piątek          13.00 – 16.000

            

 

§7

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia
u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 2. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
   

§9

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.
 2. Od 25 maja 2020 r. biblioteka szkolna udostępnia książki tylko dla uczniów na konsultacje po wcześniejszym zamówieniu. Wszystkie inne książki, lektury i podręczniki zwracane są do biblioteki od 25 maja do 25 czerwca 2020 r. wg ustalonego wcześniej harmonogramu zwrotów, który stanowi załącznik do niniejszych procedur.

 

Zał. 1

Harmonogram zwrotu książek i lektur.

 

 

Harmonogram zwrotu książek i lektur do biblioteki szkolnej

Data

Klasa

Godzina

Osoby odpowiedzialne

25 maja

poniedziałek

8a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Pasternak

A. Jeska

8a – chłopcy

13.30 – 14.00

8b – dziewczynki

14.00 – 14.30

8b - chłopcy

14.30 – 15.00

8c – dziewczynki

15.00 – 15.30

8c - chłopcy

15.30 – 16.00

26 maja

wtorek

7a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Pasternak

A. Jeska

7a – chłopcy

13.30 – 14.00

7b – dziewczynki

14.00 – 14.30

7b - chłopcy

14.30 – 15.00

7c – dziewczynki

15.00 – 15.30

7c - chłopcy

15.30 – 16.00

27 maja

środa

6a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Pasternak

A. Jeska

6a – chłopcy

13.30 – 14.00

6b – dziewczynki

14.00 – 14.30

6b - chłopcy

14.30 – 15.00

6c – dziewczynki

15.00 – 15.30

6c - chłopcy

15.30 – 16.00

28 maja

czwartek

6d – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Pasternak

A.Jeska

6d – chłopcy

13.30 – 14.00

5a – dziewczynki

14.00 – 14.30

5a - chłopcy

14.30 – 15.00

5b – dziewczynki

15.00 – 15.30

5b - chłopcy

15.30 – 16.00

29 maja

piątek

5c – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Pasternak

A. Jeska

5c – chłopcy

13.30 – 14.00

5d – dziewczynki

14.00 – 14.30

5d - chłopcy

14.30 – 15.00

4a – dziewczynki

15.00 – 15.30

4a - chłopcy

15.30 – 16.00

2 czerwca

wtorek

1a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

1a – chłopcy

13.30 – 14.00

1b – dziewczynki

14.00 – 14.30

1b - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 8 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 7 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

3 czerwca

środa

2a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

2a – chłopcy

13.30 – 14.00

2b – dziewczynki

14.00 – 14.30

2b - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 6 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 5 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

4 czerwca

czwartek

3a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

3a – chłopcy

13.30 – 14.00

3b – dziewczynki

14.00 – 14.30

3b - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 4 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 4 - 8 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

5 czerwca

piątek

Klasy 1 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

Klasy 2 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

13.30 – 14.00

Klasy 3 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

14.00 – 14.30

Klasy 4-8 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

14.30 – 15.00

Klasy 4 -8 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 1- 3 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

 

 

 

 

Zał. 2

Harmonogram zwrotu podręczników

 

Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej

8 czerwca

poniedziałek

4a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

4a – chłopcy

13.30 – 14.00

5a – dziewczynki

14.00 – 14.30

5a - chłopcy

14.30 – 15.00

5b – dziewczynki

15.00 – 15.30

5b - chłopcy

15.30 – 16.00

9 czerwca

wtorek

5c – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

5c – chłopcy

13.30 – 14.00

5d – dziewczynki

14.00 – 14.30

5d - chłopcy

14.30 – 15.00

6a – dziewczynki

15.00 – 15.30

6a - chłopcy

15.30 – 16.00

10 czerwca

środa

6b – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

6b – chłopcy

13.30 – 14.00

6c – dziewczynki

14.00 – 14.30

6c - chłopcy

14.30 – 15.00

6d – dziewczynki

15.00 – 15.30

6d- chłopcy

15.30 – 16.00

15 czerwca poniedziałek

7a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 14.00

K. Troczyńska

7a – chłopcy

13.30 – 14.00

16 czerwca

wtorek

7b – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

7b – chłopcy

13.30 – 14.00

7c – dziewczynki

14.00 – 14.30

7c - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 4 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 5 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

22 czerwca poniedziałek

8a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

8a – chłopcy

13.30 – 14.00

8b – dziewczynki

14.00 – 14.30

8b - chłopcy

14.30 – 15.00

8c – dziewczynki

15.00 – 15.30

8c - chłopcy

15.30 – 16.00

23 czerwca

wtorek

1a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

1a – chłopcy

13.30 – 14.00

1b – dziewczynki

14.00 – 14.30

1b - chłopcy

14.30 – 15.00

 

15.00 – 15.30

 

15.30 – 16.00

24 czerwca

środa

2a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

2a – chłopcy

13.30 – 14.00

2b – dziewczynki

14.00 – 14.30

2b - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 6 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 7 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

25 czerwca czwartek

3a – dziewczynki

13.00 – 13.30

13.00 – 16.00

A. Jeska

K. Troczyńska

3a – chłopcy

13.30 – 14.00

3b – dziewczynki

14.00 – 14.30

3b - chłopcy

14.30 – 15.00

Klasy 8 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.00 – 15.30

Klasy 1- 3 (pozostali uczniowie, którzy nie oddali książek w wyznaczonym terminie)

15.30 – 16.00

 

 

 

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć