Nawigacja

PRZYJACIELE SZKOŁY



Znalezione obrazy dla zapytania bip

UWAGA!

Zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

ZESTAW_PODRECZNIKOW_NA_ROK_SZKOLNY_2019.2020.docx

 

Wiadomości - skrót

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Danych  osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą przy ul. Mała Poznańska 1, 64 – 610 Rogoźno, zwana dalej Administratorem;

2) Inspektor Ochrony Danych u Administratora dostępny jest pod numerem telefonu 67 26 17 005.

3) Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych,
w celu tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji.

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5) Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.

6) Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przekazania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wyżej wymienionymi przepisami prawa.

 

Informacja

Warszawa, 7 października 2019 r.

 

Informacja

na temat potencjalnych zagrożeń związanych
ze stosowaniem elektronicznych papierosów

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

Co to są e-papierosy?

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę.

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid.Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.
Inneprzypominająpamięć USB, długopis lubprzedmioty codziennego użytku.

Papierosy elektronicznefunkcjonują pod różnymi nazwami:e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS).

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8000 różnych rodzajówe-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa.

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”
lub „JUULINGIEM”.

 

Jak działają e-papierosy?

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol,który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne.

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

 

Co znajduje się w aerozolu z e-papierosa?

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”.Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

 • acetaldehyd,
 • formaldehyd,
 • akroleinę,
 • propanal,
 • nikotynę,
 • aceton,
 • o-metyl-benzaldehyd,
 • karcinogenne nitrozaminy.

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

 

Co to jest JUUL?

JUUL to forma e-papierosa –urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB.

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów.Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

 

Problem używania e-papierosów

W Polsce papierosy istnieją jużod 13 lat, jednakich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliłoodpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może byćWielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego krajuw wieku
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%!

Polska negatywniewyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie wgrupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły
z elektronicznymi papierosami.Wielu z nich pali podczas przerw.Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowałoich co najmniej raz życiu.

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy!Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne.Ponadto e-papierosy wyglądająatrakcyjnie, coosłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

 

Jakie jest ryzyko zdrowotne związane z używaniem e-papierosów?

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych.

 

Układ narządów

Skutki zdrowotne wynikające z użycia
e-papierosa

Układ oddechowy

- podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

Układ immunologiczny

- indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018),
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015),
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).

Ośrodkowy
układ nerwowy

- zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),
- upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),
- skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

Pozostałe układy

- podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),
- nudności i wymioty (Hess et al., 2017),
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych.

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbiebardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

 

Co zrobić, aby uchronić dzieci przed używaniem
e-papierosów?

 • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.
 • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.
 • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.
 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

 

 

Informacja dla Rodziców

 

 PIERWSZE LOGOWANIE POMOC  uonetplus_Pierwsze-logowanie.pdf

liczba odwiedzin: 1066152

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Lista galerii

liczba galerii: 174

Wiadomości

 • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii ZAKOŃCZENIE SEZONU ŻEGLARSKIEGO.

 • Dnia 4 października 2019 roku uczniowie klas 8 wzięli udział w wycieczce do Obornik na NOC ZAWODOWCÓW.

  Organizatorem było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz inni współorganizatorzy.

  Celem tego przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa branżowego i technicznego .

  Uczniowie poznali ofertę edukacyjną i w niecodzienny sposób obejrzeli prezentację szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce.

  Oferta przedstawionych szkół była niezwykle zróżnicowana, ale łączyło je jedno, że w sposób teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny edukują przyszłych zawodowców m.in. : kucharzy, cukierników, piekarzy, stolarzy, mechaników samochodowych, logi tyków, fotografów, budowlańców, fryzjerów, informatyków, handlowców, operatorów oraz ślusarzy.

 • W dniu 27.09.2019 roku szesnastu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich wzięło udział w kolejnej edycji „Nocy Naukowców” na Politechnice Poznańskiej. Noc Naukowców to europejska impreza odbywająca się tego samego dnia w całej Europie. Tej nocy grupa uczniów SP-2 wraz z kierownikiem wycieczki Sebastianem Kupidurą oraz opiekunkami panią Martą Grill i Anną Grewling-Snuszką byli obecni na niepowtarzalnym spektaklu charyzmatycznego fizyka, gdzie odbył się pokaz „Fizyka Women Show” - pod tytułem – co można znaleźć w damskiej torebce.

 • Pierwszego dnia jesieni uczniowie klasy 1b wraz z wychowawczynią wybrali się do parku w poszukiwaniu oznak jesieni. Znaleźli mnóstwo różnokolorowych liści oraz piórek ptaków, a na boisku szkolnym żołędzie. Z wędrówek z rodzicami przynieśli kasztany, szyszki, liście i żołędzie. Zrobiliśmy z tego wystawkę na parapetach okien w klasie. Następnie z darów jesiennych wykonywaliśmy prace plastyczne pt. ,,Akwarium z liści” oraz przepiękne cudaki-dziwaki.

 • Podczas cyklu zajęć o zdrowym odżywianiu uczniowie klasy 1b zapoznali się z walorami smakowymi i zdrowotnymi owoców i warzyw. Najpierw uczyli się rozpoznawać warzywa i owoce po wyglądzie i dotyku , potem kolorowali i wycinali ich sylwety. Następnie wykonywali zdrowe sałatki owocowe z ulubionych owoców. Zachowując zasady bezpieczeństwa obierali i kroili przyniesione owoce, a następnie łączyli składniki sałatki za pomocą serka . Przygotowywaliśmy również pyszny owocowy jogurt. Po skończonej pracy przystąpiliśmy do kulturalnego spożywania przygotowanych smakołyków. Podczas przygotowania jedzenia było bardzo wesoło, a zapach sałatek roznosił się wszędzie Dzieciom bardzo smakowała sałatka i jogurt wykonane własnoręcznie.

 • Podczas wrześniowych zajęć mówiliśmy dużo o bezpieczeństwie na drodze. W tym celu w klasie panie zawiesiły gazetkę pt. ,,Bądź rozważny na drodze”, z której uczniowie dowiedzieli się o prawidłowym przejściu przez jezdnię oraz poznali znaki drogowe. Wybraliśmy się więc na wycieczkę po ulicy, gdzie mieliśmy okazję zaobserwować poznane już znaki drogowe ale także w praktyce uczyliśmy się prawidłowo przechodzić przez ulicę. W klasie również podczas zabaw ćwiczyliśmy przejście przez ulicę a światłami sygnalizatora były kolorowe koła. Nauczyliśmy się również wierszyka oraz piosenki ,,Znaki drogowe”.

 • Turniej o puchar burmistrza Kłecka

  W ostatnią niedzielę września pojechaliśmy do Kłecka na turniej piłki koszykowej dziewcząt rocznika 2008. W pierwszym meczu zmierzyliśmy się z gospodarzem turnieju UKS „Delfin” Kłecko. Od początku spotkania graliśmy nerwowo i popełnialiśmy proste błędy głównie w ataku. Niestety nie udało nam się uspokoić gry i do ostatniej minuty mecz był bardzo nerwowy w naszym wykonaniu. Mało rozegraliśmy pojedynków jeden na jeden. Mimo dobrej postawy w obronie przez chaotyczną grę w ataku i brak zdecydowania w pojedynkach jeden na jeden przegrywamy mecz 4 punktami.Zaraz po spotkaniu z gospodarzem zagraliśmy z drużyną UKS „Olimpijczyk” Ostrów. Ten mecz wyglądał zupełnie inaczej niż pierwsze spotkanie. Graliśmy swobodnie, uspokoiliśmy grę a co najważniejsze dobrze wyglądał atak pozycyjny. Nasze dziewczyny nie bały się grać jeden na jeden a niektóre pojedynki wyglądały bardzo efektownie. Mecz wygrywamy 8 punktami i zostajemy nagrodzeni oklaskami od licznie zgromadzonej publiczności.Zaraz po skończonym spotkaniu koszykarki „Dwójki” Rogoźno skorzystały z herbaty oraz słodkiego poczęstunku, który zapewnił organizator.W ostatnim spotkaniu „Delfin” Kłecko pokonał zespół z Ostrowa wygrywając turniej. My zajęliśmy drugie miejsce a nasze koszykarki otrzymały pamiątkowe medale.Organizator turnieju z naszego zespołu wyróżnił Kingę Wojciechowską za bardzo dobrą postawę w obronie oraz Klaudię Kołodziejczak za bardzo dobrą grę w ataku. Turniej pokazał nad jakimi ele

 • Tegoroczna edycja Sprzątania Świata odbyła się pod hasłem: „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”. Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To również zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała na celu pokazać, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

 • W ramach doradztwa zawodowego w miesiącu wrześniu uczniowie klas: 8a, 7a, 8b, 8c oraz 7b wzięli udział w wystawie w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie dotyczącej historii zawodu elektryka i pochodnych.

  Uczniowie pod opieką doradcy Marty Grill oraz Prezesa Koła SEP w Rogoźnie pana Edmunda Kuźniaka mieli okazje zobaczyć sprzęty, narzędzia i przyrządy pomiarowe używane przez elektryków oraz wyroby AGD i RTV, które produkował polski i zagraniczny przemysł elektrotechniczny dla gospodarstw domowych i przemysłu.

 • Wrześniowe uroczystości

  1 września 2019 r. na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką Marleny Rucińskiej i Iwony Lichoty uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

  Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej poprowadziła Lucyna Bełch Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna, koordynator projektu Rogozińskie Martyrologium. Po okolicznościowym przemówieniu burmistrza Rogoźna, odbyła się część artystyczna, a następnie władze samorządowe gminy oraz przybyłe delegacje uczciły pamięć poległych składając kwiaty i znicze na płycie „Martyrologium Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego Gminy Rogoźno 1939-1945”

 • Pod koniec września udaliśmy się na pierwszy przedsezonowy sprawdzian formy. Był to ogólnopolski turniej rocznika 2006 im Romana Habera w Poznaniu. Udaliśmy się na ten turniej po naukę gdyż w większości nasze 15 zawodniczek, to rocznik 2007. W turnieju wystąpiły drużyny AZS Poznań, AZS Gorzów Wlkp. , Lider Swarzędz, Basket Team Suchy Las i my. Obok słabych meczy zaliczyliśmy również dwa dobre . Jeden z AZS Gorzów Wlkp. i drugi jeszcze lepszy z AZS Poznań, gdzie w pierwszej połowie prowadziliśmy wyrównaną walkę z utytułowanym rywalem. Turniej był doskonałym sprawdzianem dla naszych młodszych zawodniczek . Pokazał nasze słabe strony , nad czym musimy pracować. Ostatecznie zajęliśmy w nim IV miejsce . Kolejne turnieje w Kłecku 29 września rocznika 2008 i 6 października rocznika 2007.

 • Pokaz kozłowania na uroczyste otwarcie boiska

 • 14 września 2019 roku grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką B. Gruszki i A. Jeski uczestniczyła w V Pikniku Poznańskich Olimpijczyków nad rzeką Wartą. Uczestnicy pikniku mieli możliwość nawiązania kontaktów i zdobycia autografów wielu polskich olimpijczyków i sportowców min. Natalii Madaj (Mistrzyni Olimpijska z Rio de Janeiro w 2016r., polska wioślarka), Moniki Michalik (brązowa medalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro, polska zapaśniczka), Szymona Ziółkowskiego (młociarz

 • W dniu 07.09.2019 r. siedmioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z opiekunem Sebastianem Kupidurą wzięło udział w otwartej Wystawie Elektrotechnicznej z okazji 100 lecia SEP oraz 35 lecia koła SEP w Rogoźnie.

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

  Dnia 2 września 2019 r. o godzinie 8.15 na placu Karola Marcinkowskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie.

  Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani dyrektor Danuta Karolak, która powitała przybyłych gości, pracowników szkoły, uczniów oraz zgromadzonych na placu rodziców.

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego uświetnili swoją obecnością m.in. burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego Renata Tomaszewska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Jakub Rutnicki, wielokrotna medalistka igrzysk olimpijskich Izabela Dylewska oraz ks. kanonik Eugeniusz Śliwa. Pani dyrektor przekazała również informacje na temat zakończonej właśnie modernizacji boiska szkolnego przy ul. Małej Poznańskiej. Podziękowała wykonawcom, władzom naszego miasta oraz panu posłowi J. Rutnickiemu, który w szczególny sposób zaangażował się w zakończony właśnie projekt. Dyrektor szkoły powitała nowych nauczycieli oraz przedstawiła organizację nowego roku szkolnego. Poprosiła również wszystkich zebranych, by minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej, której 80 rocznicę wybuchu obchodziliśmy właśnie 1 września tego roku.

Kalendarz

Masz pytania? Napisz!

Wypełnij formularz kontaktowy!!!
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć