Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

INSTRUKCJA ORGANIZACJI

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021/2022

Informacja i materiały dla rodziców i uczniów z Ukrainy na temat egzaminu ósmoklasisty

Інформація та матеріали для батьків та учнів з України на тему екзаменів у 8 класі

Додаткова інформація Оголошення

Декларація

 

Komunikaty w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 r.

Szanowni Rodzice,

Kochani Uczniowie,

zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty, zostaliście już poinformowani
o harmonogramie,  zasadach i procedurze przeprowadzania egzaminu. Mimo to jeszcze kilka słów w celu przypomnienia.

Egzamin jest obowiązkowy, to znaczy, że każdy uczeń, który kończy klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

1.Terminy egzaminu:  

 • 24 maja (wtorek) -  godz. 9:00 - język polski
 • 25 maja (środa) - godz. 9:00 – matematyka
 • 26 maja (czwartek) - godz. 9:00 - języki nowożytne

Termin dodatkowy: 

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu
w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 7 lipca 2022 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 8 lipca 2022 r.

Na egzaminie obowiązuje strój odświętny - galowy.

Każdego dnia przychodzimy do szkoły:

- o godz. 8.00 – wejście główne – sala nr 1, sala nr 3, sala nr 4,

- o godz. 8.20 – wejście na salę gimnastyczną od strony boiska – sala nr 10 (język niemiecki),  
   sala nr 11,

- o godz. 8.05 – wejście od boiska - sala nr 2, sala nr 5, sala nr 7, sala nr 9,

- o godz. 8.15 – wejście główne – sala nr 8, sala nr 6.

2.Czas trwania egzaminu:

 • Język polski - 120 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 180 minut)
 • Język polski – 210 minut dla Uczniów z Ukrainy
 • Matematyka - 100 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 150 minut)
 • Język nowożytny - 90 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 135 minut)

3.Co możemy zabrać ze sobą na egzamin:

 • Maseczka do zakrycia ust i nosa,
 • Długopis z czarnym tuszem + jeden w rezerwie
 • Linijka na egzamin z matematyki,
 • Legitymacja szkolna (jeżeli masz),
 • Można zabrać chusteczki higieniczne i małą butelkę wody mniej niż litr – butelkę stawiamy na podłodze przy nodze stolika.

Wszystkie przybory powinny być włożone do  przezroczystego woreczka foliowego.

Zachowujemy bezpieczną odległość i dezynfekujemy ręce.

 

Bardzo ważne

Nie zabieramy żadnego urządzenia telekomunikacyjnego.

Posiadanie takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej oznacza przerwanie egzaminu dla ucznia. (Przewodniczący ZN jest zobowiązany do przypomnienia).

4.Czynności bezpośrednio przed egzaminem:

Ustawiacie się przed wyznaczonymi salami (zostaliście poinformowani przez wychowawców) w jednym rzędzie zachowując odstęp według podanych wcześniej przez wychowawcę kodów.

Przed wejściem do sali członek ZN losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym dany uczeń będzie pisał egzamin, sprawdza obecność i wpisuje na listę zdających wylosowany numer stolika (każdego dnia egzaminu), przekazuje każdemu uczniowi kartki z imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem i numerem PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE w kopercie zawierającej 7 sztuk z kodem paskowym, które będą naklejane na zestawy egzaminacyjne w kolejnych dniach egzaminu (po dwie na każdy egzamin, jedna naklejka w rezerwie), dla uczniów z Ukrainy przygotowano 6 naklejek (po 2 naklejki na każdy dzień).

O godz. 8.30 – przewodniczący ZN i przedstawiciele zdających z każdej sali zgłaszają  się przed sekretariatem szkoły. Około godz. 8.50 – zostaną wniesione zestawy egzaminacyjne na poszczególne sale egzaminacyjne.

Bardzo ważne

Punktualnie o godz. 9.00 następuje rozdawanie zestawów egzaminacyjnych, które należy rozpakować. Przewodniczący ZN poucza zdających o kolejnych czynnościach, pozostali członkowie ZN sprawdzają poprawność ich wykonywania.

Na polecenie członka ZN uczniowie otwierają arkusz i zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie jeżeli nie rozumieją zgłaszają przez podniesienie ręki i pytają, Należy SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ KODU ARKUSZA NA NAKLEJCE I STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA, sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach, umieścić kod ucznia, numer PESEL. Naklejki należy umieszczać bardzo starannie w wyznaczonych miejscach - członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania.

Uczniowie, którzy piszą egzamin o wydłużonym czasie nie wykonują tych czynności - kod, PESEL, naklejki – te czynności wykonują  członkowie ZN.

W każdym dniu egzaminu po wykorzystaniu żądanej liczby naklejek pozostałe naklejki uczniowie wkładają do koperty. Koperty pozostawiamy na stoliku, odbierają je członkowie ZN. Czas wykonywania tych czynności nie jest wliczany do czasu egzaminu.

Członek ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia egzaminu i czas jego zakończenia, od tego momentu uczniowie i pozostałe osoby przebywające na sali pozostają na swoich miejscach.

Uwaga Uczniowie: podczas egzaminu nie można porozumiewać się, chodzić po sali
i zadawać pytań związanych z zadaniami. Podczas egzaminu uczniowie nie opuszczają sali, w przypadku konieczności wyjścia np. do toalety, zgłaszają ten fakt podnosząc rękę i po uzyskaniu pozwolenia opuszczają salę w towarzystwie nauczyciela. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

Uwaga Uczniowie: Podczas egzaminu Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomni o czasie jaki pozostał do końca i konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:  Na 10 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu Przewodniczący ZN przypomni, że trzeba sprawdzić czy odpowiedzi zostały przeniesione na kartę odpowiedzi, jeżeli nie to należy odpowiedzi przenieść na kartę odpowiedzi. (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Przewodniczący ZN po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym wyznacza dodatkowy czas  jeszcze 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają taki obowiązek) - jest to dodatkowe 5 minut, ale nie można w tym czasie już nic dopisywać do rozwiązań). Po upływie tego czasu Przewodniczący ZN poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

W tym czasie Członkowie ZN mają obowiązek upewnić się, zachowując zasady bezpieczeństwa, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi wykonali to. Członkowie ZN sprawdzają poprawność powyższych czynności podchodząc do uczniów i w obecności ucznia sprawdzają kompletność zestawu i wypełnienie karty odpowiedzi – dotyczy tych, którzy mają taki obowiązek. Na wyraźne polecenie Przewodniczącego ZN uczniowie opuszczają salę, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości. Zdający bezzwłocznie opuszczają szkołę. W sali pozostaje jeden przedstawiciel zdających, który jest obecny podczas pracy zespołu nadzorującego i pakowania zestawów egzaminacyjnych.

 

Kochani ósmoklasiści!

                          Przed Wami niezwykle ważny moment.

W kolejne majowe dni: 24, 25, 26- przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty.

Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności, opanowane przez Was w czasie nauki
w szkole podstawowej.

Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały Waszym oczekiwaniom

i dały możliwość realizacji życiowych planów.

Życzymy także optymizmu i szczęścia oraz tego, abyście mądrze wykorzystali
zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wykorzystajcie maksymalnie każdą chwilę z czasu, który jest przeznaczony na egzamin. 

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

24.05. 2022r.– język polski, 25.05. 2022r.- matematyka i 26.05. br. - język nowożytny.
W tych dniach odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Dzieci Państwa, którzy dojeżdżają do szkoły szkolnym autobusem przyjadą zgodnie
z rozkładem jazdy. Na wyznaczony czas, czekają w świetlicy szkolnej, opiekunowie świetlicy przyprowadzą uczniów w wyznaczonym czasie do szkoły. Po egzaminie będą odprowadzeni do świetlicy szkolnej.

Wszyscy Uczniowie i Pracownicy Szkoły są zobowiązani do przestrzegania procedur.

 

Życzymy powodzenia na egzaminie

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Rada Rodziców 

 

 Organizacja egzaminu ósmoklasisty - procedura

 1. Na egzamin może przyjść uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.
 6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. (Rekomenduje się ograniczenie)
 7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 8. Zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 9. Szkoła posiada termometry bezdotykowe do  bezdotykowego pomiaru temperatury.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 1. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu przed i w każdym dniu egzaminu.
 2. Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze).

 

Na egzaminie obowiązuje strój odświętny - galowy.

Każdego dnia przychodzimy do szkoły:

- o godz. 8.00 – wejście główne – sala nr 1, sala nr 3, sala nr 4,

- o godz. 8.20 – wejście na salę gimnastyczną od strony boiska – sala nr 10 (język niemiecki), sala nr 11,

- o godz. 8.05 – wejście od strony boiska - sala nr 2, sala nr 5, sala nr 7, sala nr 9,

- o godz. 8.15 – wejście główne – sala nr 8, sala nr 6.

Zachowujemy bezpieczną odległość i dezynfekujemy ręce.

 

O egzaminie ciąg dalszy:

W terminie głównym;

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W termin dodatkowym: 

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Prezentacje informacyjne o egzaminie ósmoklasisty

Filmy o egzaminie ósmoklasisty

Komunikat o harmonogramie 2022

Materiały i przybory dla zdających egzamin ósmoklasisty w 2022 roku

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2021/2022

Zwolnienia z egzaminu

Przykładowe arkusze

Zachęcamy do czytania stron www:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

język polski – 16 listopada 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 listopada 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 listopada 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Próbny egzamin ósmoklasisty 

Dlaczego warto próbować?

Solidnie przygotowany i przeprowadzony w odpowiednim czasie próbny test znacząco wpływa na wynik właściwego egzaminu:

 • mobilizuje do nauki,
 • przyzwyczaja do formuły egzaminu,
 • kształci dojrzałość,
 • uczy planowania,
 • pokazuje mocne i słabe strony,
 • pomaga w porę nadrobić zaległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021

Termin dodatkowy: 

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

Komunikaty w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty

25 - 27 maja 2021 r.

Kochani uczniowie zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty, zostaliście już poinformowani o harmonogramie,  zasadach i procedurze przeprowadzania egzaminu. Mimo to jeszcze klika słów w celu przypomnienia.

Egzamin jest obowiązkowy, to znaczy, że każdy uczeń, który kończy klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Terminy egzaminu:  

 • 25 maja (wtorek) -  godz. 9:00 - język polski
 • 26 maja (środa) - godz. 9:00 – matematyka
 • 27 maja (czwartek) - godz. 9:00 - języki nowożytne

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 8 lipca 2021 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 9 lipca 2021 r.

Na egzaminie obowiązuje strój odświętny.

Każdego dnia przychodzimy do szkoły o wyznaczonych wcześniej godzinach. Przed wejściem do budynku należy założyć maseczkę i zachować odstęp 1,5 m. Następnie należy podejść do stanowiska pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.

Czas trwania egzaminu:

 • Język polski - 120 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 180 minut)
 • Matematyka - 100 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 150 minut)
 • Język nowożytny - 90 minut (dla uczniów z wydłużonym czasem 135 minut)

Co możemy zabrać ze sobą na egzamin:

 • Maseczka do zakrycia ust i nosa,
 • Długopis z czarnym tuszem + jeden w rezerwie
 • Linijka na egzamin z matematyki,
 • Legitymacja szkolna (jeżeli masz),
 • Można zabrać chusteczki higieniczne i małą butelkę wody mniej niż litr – butelkę stawiamy na podłodze przy nodze stolika.

Wszystkie przybory powinny być włożone do  przezroczystego woreczku foliowego.

Bardzo ważne

Nie zabieramy żadnego urządzenia telekomunikacyjnego.

Posiadanie takiego urządzenia w sali egzaminacyjnej oznacza przerwanie egzaminu dla ucznia. (Przewodniczący ZN jest zobowiązany do przypomnienia).

Czynności bezpośrednio przed egzaminem:

Po pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk Ustawiacie się przed wyznaczonymi salami (zostaliście poinformowani przez wychowawców) w jednym rzędzie według numerów z dziennika.

Przed wejściem do sali członek ZN losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym dany uczeń będzie pisał egzamin, sprawdza obecność i wpisuje na listę zdających wylosowany numer stolika, przekazuje każdemu uczniowi kartki z imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem i numerem PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE w kopercie zawierającą 7 sztuk z kodem paskowym, które będą naklejane na zestawy egzaminacyjne w kolejnych dniach egzaminu ( po dwie na każdy egzamin).

O godz. 8.30 – przewodniczący ZN i przedstawiciel zdających z każdej sali zgłaszają  się przed sekretariatem szkoły. Około godz. 8.50 – zostaną wniesione zestawy egzaminacyjne na poszczególne sale egzaminacyjne.

Bardzo ważne

Punktualnie o godz. 9.00 następuje rozdawanie zestawów egzaminacyjnych, które należy rozpakować. Przewodniczący ZN poucza zdających o kolejnych czynnościach, pozostali członkowie ZN sprawdzają poprawność ich wykonywania.

Na polecenie członka ZN uczniowie otwierają arkusz i zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie jeżeli nie rozumieją zgłaszają przez podniesienie ręki i pytają, Należy SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ KODU ARKUSZA NA NAKLEJCE I STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA, sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach, umieścić kod ucznia, numer PESEL. Naklejki należy umieszczać bardzo starannie w wyznaczonych miejscach - członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania.

Uczniowie, którzy piszą egzamin o wydłużonym czasie nie wykonują tych czynności - kod, PESEL, naklejki – te czynności wykonują  członkowie ZN.

W każdym dniu egzaminu po wykorzystaniu żądanej liczby naklejek pozostałe naklejki uczniowie wkładają do koperty. Koperty pozostawiamy na stoliku, odbierają je członkowie ZN. Czas wykonywania tych czynności nie jest wliczany do czasu egzaminu.

Podczas wykonywania tych czynności wszystkich obecnych na sali obowiązują maseczki.

Członek ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy czas rozpoczęcia egzaminu i czas jego zakończenia, od tego momentu uczniowie i pozostałe osoby na sali mogą zdjąć maseczki.

Uwaga Uczniowie: podczas egzaminu nie można porozumiewać się, chodzić po sali i zadawać pytań związanych z zadaniami. Podczas egzaminu uczniowie nie opuszczają sali, w przypadku konieczności wyjścia np. do toalety, zgłaszają ten fakt podnosząc rękę i po uzyskaniu pozwolenia opuszczają salę w towarzystwie nauczyciela. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

Uwaga Uczniowie: Podczas egzaminu Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomni o czasie jaki pozostał do końca i konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:  Na 10 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu Przewodniczący ZN przypomni, że trzeba sprawdzić czy odpowiedzi zostały przeniesione na kartę odpowiedzi, jeżeli nie to należy odpowiedzi przenieść na kartę odpowiedzi. (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Przewodniczący ZN po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym wyznacza dodatkowy czas  jeszcze 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają taki obowiązek) - jest to dodatkowe 5 minut, ale nie można w tym czasie już nic dopisywać do rozwiązań). Po upływie tego czasu Przewodniczący ZN poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Od tego momentu obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

W tym czasie Członkowie ZN mają obowiązek upewnić się, zachowując zasady bezpieczeństwa, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi wykonali to. Członkowie ZN sprawdzają poprawność powyższych czynności podchodząc do uczniów i w obecności ucznia sprawdzają kompletność zestawu i wypełnienie karty odpowiedzi – dotyczy tych, którzy mają taki obowiązek. Na wyraźne polecenie Przewodniczącego ZN uczniowie opuszczają salę, pamiętając o zachowaniu bezpiecznej odległości. Zdający bezzwłocznie opuszczają szkołę. W sali pozostaje jeden przedstawiciel zdających, który jest obecny podczas pracy zespołu nadzorującego i pakowania zestawów egzaminacyjnych.

Drogi Uczniu!

Pamiętaj, egzamin ósmoklasisty piszesz w reżimie sanitarnym: gdy przebywasz w budynku szkolnym,  w sytuacji gdy opuszczasz miejsce w sali lub podchodzi do Ciebie członek ZN aby sprawdzić arkusz egzaminacyjny musisz mieć założoną maseczkę. Pamiętaj  również o przestrzeganiu dodatkowych zasad bezpieczeństwa podczas kaszlu i kichania: zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Pamiętaj aby nie dotykać  dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Zawsze pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych zdających podczas wchodzenia do budynku szkoły jak i po zakończonym egzaminie.

 

Drodzy Uczniowie, z powodu trwającej już od ponad roku pandemii Covid – 19 przygotowania do egzaminów tzw. „małej matury”, odbywały się zdalnie. Zdalnie pracowaliście nie tylko przez większość czasu roku szkolnego 2020/2021 ale już przez ostatnie miesiące poprzedniego roku szkolnego. W tym czasie pokonywaliście wiele trudności, różne niedomagania, niewygody i problemy mimo wszystko przygotowaliście się do egzaminu.

Życzymy powodzenia na egzaminie

Dyrekcja, Nauczyciele i Rada Rodziców 

   

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie

25.05. – język polski, 26.05. - matematyka i 27.05. br. - język nowożytny. W tych dniach odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Informacje ogólne:

Uczniowie, egzamin ósmoklasisty będziecie pisali w reżimie sanitarnym. Wychowawcy przedstawią Wam procedurę na zajęciach. Procedury są Wam już znane, zostały one uaktualnione zgodnie z nowymi wytycznymi. Ponadto wszystkie procedury są umieszczone  na stronie szkoły w zakładach: Egzamin ósmoklasisty oraz Zasady BHP w szkole, Covid-19.

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły szkolnym autobusem przyjeżdżacie zgodnie
z rozkładem jazdy. Na wyznaczony czas, czekacie w świetlicy szkolnej, opiekunowie świetlicy przyprowadzą Was w wyznaczonym czasie do szkoły. Po egzaminie zostaniecie odprowadzeni do świetlicy szkolnej.

Proszę wybrać swoich przedstawicieli zdających.

Wszyscy Uczniowie i Pracownicy Szkoły są zobowiązani do przestrzegania procedur.

Harmonogram przebiegu kolejnych dni:

 sala nr 1 (szkolne oznaczenie – klasa nr 1)

sala nr 2  (szkolne oznaczenie – klasa nr 2)

sala nr 3  (szkolne oznaczenie – klasa nr 3)

sala nr 4  (szkolne oznaczenie – klasa nr 4)

sala nr 6 (szkolne oznaczenie – klasa nr 6)

sala nr 7  (szkolne oznaczenie – klasa nr 7)

O przydziale do poszczególnych sal uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania poszczególnych uczniów i rodziców w której sali piszą.

Sala nr 3 i 7 – uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.20, wchodzą wejściem głównym do szkoły:

 • czekają ustawieni gęsiego na chodniku, wzdłuż budynku szkoły,
 • zachowują bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do sali,
 • szatnia obok sali,
 • idą prosto do swojej sali – zachowują bezpieczną odległość,
 • przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

Sala nr 1- uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.25, wchodzą od strony boiska szkolnego:

 • na wejście oczekują przed budynkiem szkoły, ustawieni gęsiego,
 • zachowują bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia nr 2, wieszają swój ubiór i swoje przybory na wieszaku oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość,
 • przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

 

Sala nr 2– uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.25, wchodzą wejściem głównym do szkoły:

 • czekają ustawieni gęsiego na chodniku, wzdłuż budynku szkoły,
 • zachowują bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia nr 1, wieszają swój ubiór i swoje przybory na wieszaku oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość
 • przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

Sala nr 4– uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.35, wchodzą wejściem głównym  do szkoły:

 • czekają ustawieni gęsiego na chodniku, wzdłuż budynku szkoły,
 • zachowują bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia – sala nr 8, układają swój ubiór i swoje przybory na miejscu oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość
 • przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

Sala nr 6 - uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.35, wchodzą od strony boiska szkolnego:

 • oczekują na wejście do szkoły, na boisku do koszykówki,
 • zachowują bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia - klasa nr 5, układają swój ubiór i swoje przybory na miejscu oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość,
 • przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

dyrektora nr 18.2020.2021

 z dnia 11.05.2021 roku

 Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Olimpijczyków Polskich

 

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

Na podstawie: Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (aktualne od 20.04.2021 roku).

1. Wytyczne odnośnie: kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 1. zdający
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  1. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu należy  zdezynfekować wszystkie pomieszczenia i korytarze.
  2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
  3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Butelkę z wodą stawiamy przy nodze stolika.
  5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 5. Wytyczne dotyczące: środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa:
  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
  3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
   np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku /stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  3. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
  1. Przy wejściu do szkoły zostaną powieszone informacje:
 1. dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
 2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 4. zawierające numery telefonów do służb medycznych
 5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).
  1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), instrukcja właściwej dezynfekcji oraz zamieszczona informację o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  3. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
  4. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Do każdej sali będzie sporządzony rysunek: schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów.
  5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Będą zachowane odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
  6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 1. z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
 2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Będzie zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.

  1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz na zewnątrz budynku nie będzie panował zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
  2. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Zostanie zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób oczekujących na oddanie a następnie odbiór swoich rzeczy zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
  3. Zostanie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet.
  4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
  6. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
  7. Dezynfekować należy również:
 1. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
  z języka obcego nowożytnego
 2. przybory piśmienne, dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin
  1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  2. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in.
   w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.
  1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

  1. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

  1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
   od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
   o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
  1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
   W tym celu dyrektor szkoły wyda odpowiedni harmonogram z wyprzedzeniem 3 dniowym przed egzaminem. O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie i ich rodzice/opiekunowie z w/w wyprzedzeniem.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

 1. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy: korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu
 2. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu
  z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet
  z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym.
 1. Szczegółowe rozwiązania przeprowadzenia egzaminów w danym dniu.
  1. Zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego
  2. .Wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem,
   a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
  1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadza-nia egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

  1. Niezwłocznie należy powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
   o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku osoby dorosłej powiadomić pogotowie ratunkowe.
  2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń lub nauczyciel/lub inna osoba powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

  1. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
 1. pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112
 2. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy. Pracownik niezwłocznie zostanie powiadomiony  o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 4. w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2,  niezwłocznie zostanie przerwany egzamin tego zdającego oraz zostanie wdrożono procedura opisana w pkt 6.1.
  1. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 

O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie do dnia 19.05.2021 roku.

Procedura zostanie umieszczona na stronie www szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty
i zakładce Zasady BHP, Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próbne Egzaminy Ósmoklasisty

 

Szanowni Rodzice,  Ósmoklasiści

Informuję, że zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.  nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 561), odwołuję drugie próbne egzaminy ósmoklasisty, które były zaplanowane na  13,14,15 kwietnia z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju.

Drodzy Uczniowie, arkusze egzaminacyjne będziecie mogli wypełnić samodzielnie w domu, a następnie zostaną omówione  na zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Z poważaniem

Danuta Karolak

 

 

Szanowni Rodzice,

Kochani Uczniowie

17, 18 i 19 marca br. odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy ósmoklasisty.

Informacje ogólne:

Uczniowie, próbne egzaminy będziecie pisali w reżimie sanitarnym, procedura jest już Wam znana, Wychowawcy zapewne już Was, z nimi zapoznali. Ponadto umieszczone są na stronie szkoły w zakładach: Egzamin ósmoklasisty oraz Zasady BHP w szkole, Covid-19.

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

Uczniowie, którzy dojeżdżają, mogą przyjechać do szkoły, szkolnym autobusem zgodnie
z rozkładem jazdy. Nie wchodzicie do świetlicy, opiekunowie zaprowadzą Was do waszych sal egzaminacyjnych. Tam będziecie przebywali do momentu zakończenia egzaminu podczas każdego kolejnego dnia. Proszę wybrać swoich przedstawicieli zdających.

Wszyscy Uczniowie i Pracownicy Szkoły są zobowiązani do przestrzegania procedur.

Harmonogram przebiegu kolejnych dni:

8a - sala nr 1 (szkolne oznaczenie – klasa nr 1)

8b - sala nr 2 (szkolne oznaczenie – klasa nr 2)

8c - sala nr 6 (szkolne oznaczenie – klasa nr 6)

Wydłużony czas:

Sala nr 3 i sala nr 7 (szkolne oznaczenie – klasa nr 3 i nr 7) – wychowawcy są zobowiązani do poinformowania poszczególnych uczniów, w której sali piszą.

8a – do szkoły przychodzi na godz. 8.25, wchodzi od strony boiska szkolnego:

 • na wejście oczekuje przed budynkiem szkoły,
 •  zachowując bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia nr 2, wieszając swój ubiór i swoje przybory na wieszaku oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość,
 • opiekun wraz z przedstawicielami zdających, przychodzi do gabinetu dyrektora po odbiór testów egzaminacyjnych o godz. 8.35.

Przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

8b – do szkoły przychodzi na godz. 8.35, wchodzi wejściem głównym do szkoły:

 • czekając ustawieni gęsiego na chodniku, wzdłuż budynku szkoły,
 • zachowując bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia nr 1, wieszając swój ubiór i swoje przybory na wieszaku oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość
 • opiekun wraz z przedstawicielami zdających przychodzi do gabinetu dyrektora po odbiór testów egzaminacyjnych o godz. 8.40.

Przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

8c – do szkoły przychodzi na godz. 8.35, wchodzi od strony boiska szkolnego:

 • oczekując na wejście do szkoły, na boisku do koszykówki,
 •  zachowując bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do szatni i do sali,
 • szatnia - klasa nr 4, układając swój ubiór i swoje przybory na miejscu oznaczonym numerkiem z dziennika,
 • do szatni wchodzimy gęsiego zachowując bezpieczną odległość, w szatni mogą przebywać jednocześnie najwyżej 2 osoby,
 • do szatni wchodzimy na zasadzie 1 osoba wchodzi, 1 osoba wychodzi,
 • wychodząc z szatni udajecie się do swojej sali, zachowując bezpieczną odległość,
 • opiekun wraz z przedstawicielami zdających przychodzi do gabinetu dyrektora po odbiór testów egzaminacyjnych o godz. 8.45.

Przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu o wydłużonym czasie:

Przychodzą do szkoły o godz. 8.45, wchodzą wejściem głównym do szkoły:

 • czekając ustawieni gęsiego na chodniku, wzdłuż budynku szkoły,
 • zachowując bezpieczną odległość – przynajmniej 1,5 m, także podczas wchodzenia do sali,
 • idąc prosto do swojej sali – zachowując bezpieczną odległość
 • opiekun wraz z przedstawicielem zdających przychodzi do gabinetu dyrektora po odbiór testów egzaminacyjnych – godz. 8. 50 sala nr 7, godz. 8.55 sala nr 3.

Przez ten czas wszyscy uczniowie mają założone maseczki.

Drodzy Uczniowie, przed Wami próbny, co prawda, ale poważny sprawdzian, który pokaże co mamcie jeszcze udoskonalić, aby przystępując już w maju do tzw. „małej matury” w pełni już byli przygotowani i pewni swej wiedzy i umiejętności.

W imieniu Wszystkich Pracowników Szkoły i Rady Rodziców życzę abyście jak najlepiej rozwiązali wszystkie zadania.

Kieruję do Was ten wierszyk:

''Otwórz rękę,
Ja położę na niej
Czterolistną Koniczynę.
Ona spełni Twe marzenia,
A ja Ci ze swej strony życzę
Mnóstwo powodzenia!''

Szanowni Rodzice, nasza szkoła dołoży wszelkich starań aby Wasze dzieci, pisały próbny egzamin w spokoju i zapewnionym bezpieczeństwie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Danuta Karolak

 

Szanowni Rodzice, 

Kochani Uczniowie 

Pierwsze próbne egzaminy ósmoklasisty w naszej szkole odbędą się zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

17.03.2021r. (środa) -  z języka polskiego

18.03.2021 r. (czwartek) – z matematyki

19.03.2021 r. (piątek) – z języka obcego nowożytnego

Drugie próbne egzaminy ósmoklasisty planujemy w kwietniu:

13.04.2021r. (wtorek) -  z języka polskiego

14.04.2021 r. (środa) – z matematyki

15.04.2021 r. (czwartek) – z języka obcego nowożytnego

Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia i poinformowania o procedurze bezpieczeństwa przeprowadzania próbnych egzaminów ósmoklasisty do 15.03.2021 r.

Procedura jest umieszczona poniżej, proszę się zapoznać.

Zapraszam także do śledzenia strony www:  CKE i OKE.

Życzę Państwu i Wam kochani Uczniowie dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie. Wszystkiego najlepszego.

Z poważaniem

Danuta Karolak

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

dyrektora nr 17.2020.2021

 z dnia 01.03.2021 roku

 Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Olimpijczyków Polskich

 

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania
uczniów do egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

(na podstawie: WYTYCZNE EPIDEMICZNE aktualizacja 25-02-2021
Testy​_diagnostyczne​_WYTYCZNE​_EPIDEMICZNE​_aktualizacja​_25-02-2021.pdf) 

PODSTAWOWE WYTYCZNE: Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, gdy odbywają się zajęcia uczniów klas I–III.

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się).

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali,
w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

2.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 2.6. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznego w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2 m.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Przy wejściu do szkoły będzie zamieszczona informacja:

1) dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 dostępne są na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus.

3.2. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, jest ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacja do uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

3.5. Test diagnostyczny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.6. W miarę możliwości ławki w sali będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

3.7. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg testu diagnostycznego będą również przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów.

3.8. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku w miarę możliwości będą otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi:

1) egzamin próbny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

2) sytuacje, w których sale są wietrzone, należy pamiętać  aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewniona będzie regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.

3.9.Sale będą wietrzne przed wprowadzeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę
w trakcie testu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.

3.10.Dla każdego ucznia w miarę możliwości zapewnia się miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Będzie zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy w celu zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.12.W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy stosować się do zaleceń NIZP-PZH.

3.13.Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

3.14.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.

3.15.Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.16.Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po każdym teście diagnostycznym.

3.17.Dezynfekować należy również:

1) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia testów diagnostycznych
z języka obcego nowożytnego

3.18.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie testów diagnostycznych nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.19.Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

4.1. Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych.

4.2. Nauczyciel/dyrektor szkoły/wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

4.3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

4.5. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu.

Do 12.03.2021 r. wychowawcy klas przekażą uczniom i rodzicom:

1) informację o której godzinie powinni wstawić się w szkole przed rozpoczęciem testu

2) zostanie podany harmonogram wg podziału na sale

3) zostanie podany harmonogram wchodzenia uczniów na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale

Wychowawcy są zobowiązani poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

5.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób

5.2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.

5.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie do dnia 12.03.2021 roku (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Procedura zostanie umieszczona na stronie www szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty
i zakładce Zasady BHP, Covid-19.

 

 

 

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII dotycząca egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

W maju 2021r. Wasze dzieci będą zdawały egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Pragniemy dobrze przygotować Wasze dzieci do tego testu, a jednocześnie zapoznać Państwa z procedurą jego przebiegu. W tym celu organizujemy w marcu 2021r. egzamin próbny, który pozwoli nam zdiagnozować poziom wiedzy naszych uczniów i pomóc im dobrze przygotować się do egzaminu zewnętrznego. O dokładnym terminie testu próbnego powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

Poniżej przypominamy kilka ważnych informacji:

 1. Podstawa prawna do przeprowadzenia egzaminu
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2019r. poz.625),
 • Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
 • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021r.

2. Terminy egzaminów

Główne:

 • język polski – 25 maja 2021r.,
 • matematyka – 26 maja 2021r.,
 • j. obcy nowożytny – 27 maja 2021r.

3. Czas trwania egzaminów

 • z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut (może być przedłużony nie więcej niż 60 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut (może być przedłużony nie więcej niż 50 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 • z zakresu języka obcego nowożytnego – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00i będzie trwał 90 minut (może być przedłużony nie więcej niż 45 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

4. Dodatkowe terminy

 Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,  zdaje egzamin w terminach dodatkowych:

 • język polski –16 czerwca 2021 r.,
 • matematyka–17 czerwca 2021 r.,
 • j. obcy nowożytny–18 czerwca 2021 r.

Do ważnych terminów zaliczyć należy również:

 • Termin ogłaszania wyników – 2 lipca 2021r.,
 • Termin przekazania zaświadczeń – 8 lipca 2021r.,
 • Termin wydania zaświadczeń – 9 lipca 2021r.,

5. Wymagania egzaminacyjne

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
   ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 • Uczeń ma obowiązek samodzielnie wykonywać zadania. W przypadku niesamodzielnej pracy, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo przerwać egzamin i zakończyć pracę dziecka w danym dniu egzaminu.
 • W przypadku spóźnienia ucznia na egzamin, trzeba pamiętać, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić mu na wzięcie udziału w egzaminie. Wejście do sali egzaminacyjnej może mieć miejsce tylko do czasu wstępnej organizacji egzaminu. Spóźniony uczeń nie otrzyma zezwolenia na udział w egzaminie, w chwili kiedy zdający rozpoczną pracę z arkuszem. W takiej sytuacji spóźniony uczeń może wziąć udział w części egzaminu, na którą się spóźnił w terminie dodatkowym. 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 został zmodyfikowany pod kątem wymagań, o czym uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli uczących. Nie zmienia się czas pisania egzaminu w kolejnych dniach i jego organizacja.

Zachęcamy do czytania strony: https://www.oke.poznan.pl, https://www.cke.gov.pl

 

 

Informacje o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty rok szkolny 2020/2021

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w pdstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,  co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

Na egzaminie obowiązuje strój wizytowy (biała koszula, ciemna spódnica/spodnie).

2.Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • 25 maja (wtorek) – język polski 
 • 26 maja (środa) – matematyka 
 • 27 maja (czwartek) – języki obce nowożytne 

4.Czas trwania egzaminu:

język polski – 120 minut - (jeżeli wydłużony czas – 180 minut)

matematyka – 100 minut - (jeżeli wydłużony czas – 150minut)

języki obce nowożytne – 90 minut - (jeżeli wydłużony czas – 135 minut)

 

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu,
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu 2 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnispecjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu.

Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia
 15 października roku szkolnego,w którym uczeń  przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty. 

Do końca września dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 20 listopada dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Do 23 listopada rodzice przekazują oświadczenie  do szkoły o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań. Uczniowie, których stan zdrowia wymaga przyjmowania leku lub zjedzenia posiłku w trakcie trwania egzaminu muszą dostarczyć do dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające takie zalecenie.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpi po 20 listopada, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasistydla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

6. Deklaracja o wyborze języka obcego

Do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.Uczeń, który uczy się w szkole więcej niż jednego językaobcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty z zakresu jednego z tych języków. Deklarację, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do ok 15 stycznia, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Zachęcamy do czytania strony: https://www.oke.poznan.pl

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty rok szkolny 2019/2020

 

1.Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

Na egzaminie obowiązuje strój wizytowy (biała koszula, ciemna spódnica/spodnie).

 

2.Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • 16 czerwca (wtorek) – język polski - godz. 9.00
 • 17 czerwca (środa) – matematyka – godz. 9.00
 • 18 czerwca (czwartek) – języki obce nowożytne – godz. 9.00

4.Czas trwania egzaminu:

język polski – 120 minut - (jeżeli wydłużony czas – 180 minut)

matematyka – 100 minut - (jeżeli wydłużony czas – 150minut)

języki obce nowożytne – 90 minut - (jeżeli wydłużony czas – 135 minut)

5.Co mamy zabrać ze sobą na egzamin:

 • maseczkę do zakrycia ust i nosa
 • czarny długopis (drugi zapasowy)
 • legitymację szkolną
 • linijkę - tylko na egzamin z matematyki
 • butelkę wody (0,33 l), którą stawiamy na podłodze przy nodze stolika
 • chusteczki higieniczne

Przybory, wkładamy do woreczka przezroczystego.

UWAGA

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

6. Godziny przyjścia do szkoły

Każdego dnia uczniowie są zobowiązani przyjść do szkoły:

- godz. 8.00 – uczniowie, którzy piszą  w sali nr 1 wejście od strony boiska

- godz. 8.20 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 2 wejście od strony boiska

- godz. 8.00 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 3 wejście główne

- godz. 8.20 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 8 wejście główne

- godz. 8.35 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 5, 6, 7 wejście główne

 

UWAGA - 18.06.2020

- godz. 8.40 – uczniowie, którzy piszą w sali nr 4 wejście od strony boiska

 

Przed budynkiem szkoły i wejściem do budynku należy zachować bezpieczny odstęp przynajmniej 1,5 m. Wchodząc do budynku zakładamy maseczkę, podchodzimy powoli do stanowiska pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.

7. Przebieg egzaminu ósmoklasisty – po pomiarze i dezynfekcji uczniowie przechodzą do swoich sal

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący przypomina zdającym  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkiem komisji, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

PAMIĘTAJCIE, w każdej sytuacji, gdy opuszczacie miejsce w sali lub podchodzi do Ciebie członek komisji, aby sprawdzić arkusz egzaminacyjny musisz mieć założoną maseczkę.

Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa podczas kaszlu i kichania: zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

PAMIĘTAJCIE o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych zdających i członków komisji

WSZYSCY MAMY ZAŁOŻONE MASECZKI - gdy:

 1. członek komisji przekazuje uczniowi kopertę z imieniem i nazwiskiem. W kopercie znajdują się:
 • imienny pasek z trzyznakowym kodem (klasa, numer z dziennika np. A01 i numer PESEL)
 • naklejki z kodem paskowym, które będą naklejane na zestawy egzaminacyjne przez 3 kolejne dni egzaminu 
 1. przy wejściu do sali jest losowany numer stolika, przy którym uczeń będzie pisał egzamin
 2. uczeń po losowaniu wchodzi do sali i zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku (na stoliku znajduje się numer który został wylosowany)
 3. około godz. 8.50 zostaną wniesione do sali zestawy egzaminacyjne – przewodniczący  i przedstawiciele zdających
 4. przewodniczący przypomina zasady przebiegu egzaminu, przypomina, że nie posiadamy żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon), przypomina o sprawdzeniu kompletności zestawu egzaminacyjnego, sprawdzeniu poprawności numeru PESEL oraz o sposobie kodowania arkuszy
 5. przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy, punktualnie o godz. 9.00 są rozdawane zestawy egzaminacyjne – na polecenie przewodniczącego zdający sprawdzają kompletność zestawów egzaminacyjnych - czy wydruk na poszczególnych stronach jest czytelny, obowiązkowo należy przeczytać instrukcję – jeżeli nasuwa się jakieś pytanie uczeń pyta poprzez podniesienie ręki do góry i czeka
 6. przewodniczący zespołu nadzorującego dwukrotnie podczas egzaminu będzie przypominał o czasie jaki pozostał i konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:
 • na 10 minut przed zakończeniem egzaminu - pracy z arkuszem będzie informował, że to końca pracy z arkuszem  pozostało 10 minut, że należy przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy pracują bez wydłużenia czasu)

UWAGA

Uczniowie, którzy mają dostosowania, a z nich nie zrezygnowali  nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają je bezpośrednio w zeszycie zadań.

 • o godzinie, w której powinien zakończyć się egzamin przewodniczący powie, że jest dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 1. po upływie 5 minut przewodniczący informuje o ostatecznym zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie odkładają długopisy, zamykają arkusze i odkładają na prawy górny narożnik stolika. Członkowie komisji w obecności ucznia sprawdzają kompletność zestawu i wypełnienie karty odpowiedzi (dotyczy tych, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi) – obowiązują maseczki na twarzy 
 2. członkowie zespołu nadzorującego nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują. Przy pakowaniu prac egzaminacyjnych są obecni przedstawiciele zdających. 
 3. wszystkie czynności organizacyjne nie są wliczane do czasu egzaminu
 4. po napisaniu na tablicy godziny rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym np. 9.10 i napisaniu godziny zakończeniu pracy z arkuszem - w tym czasie panuje cisza, wszyscy pracują w skupieniu, nie zadajemy żadnych pytań związanych z arkuszem egzaminacyjnym - ZDEJMUJEMY  MASECZKI

 l.podczas egzaminu uczniowie nie opuszczają sali, w przypadku konieczności wyjścia np. do toalety, zgłaszają to zajście podnosząc rękę do góry i po uzyskaniu zgody, którą udziela przewodniczący uczeń opuszcza salę w towarzystwie jednego z członków komisji

UWAGA:    osoby zainteresowane ZAKŁADAJĄ  MASECZKĘ

 

m. Zdający na polecenie przewodniczącego opuszcza salę,

WSZYSCY pamiętają o zachowaniu bezpiecznej odległości. Wszyscy opuszczają szkołę i udają się do swojego domu.

 

Życzymy Powodzenia na EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2

im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW

Przeprowadzanie_egzaminow_COVID_Wytyczne_WO.pdf

 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/Przeprowadzanie_egzaminow_COVID_Wytyczne_WO.pdf

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizacja.pdf

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizacja.pdf  

 

 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 23.2019.2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH
W ROGOŹNIE

 

 

§ 1

 

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

 

§ 2

 

Zasady

 1. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Na egzamin nie może przyjść również osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie izolacji, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice ani opiekunowie zdających.
 4. Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie:

- zdający,

- osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,

- pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie w obiekcie czystości (dezynfekcji),

- pracownicy służb medycznych, jeżeli wystąpi taka sytuacja.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

            Zakrywanie ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali  
            egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
            zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
            zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5
            metrowego odstępu).

 1. Zdający ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i podchodzi do nauczyciela a następnie wychodzi z sali
 2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej, szkole muszą mieć zakryte usta i nos, ale podczas samego przebiegu egzaminu mogą zdjąć maseczki.

§ 3

Organizacja przestrzeni budynku i pomieszczeń

 

 1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w  8 salach.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informacje o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściu do szkoły należy umieścić również informacje:

-dotyczące objawów zakażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

-zawierające adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej,

-zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;

- zawierające numery telefonów do służb medycznych,

-zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800190590).

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu (oraz po) należy zdezynfekować pomieszczenia, w których będzie się on odbywał oraz ich wyposażenie (ławki, krzesła).
 2. Sale egzaminacyjne powinny zostać wywietrzone przed egzaminem oraz co godzinę podczas egzaminu i po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 3. Ławki w sali egzaminacyjnej należy rozmieścić w taki sposób, aby między zdającymi zachowany był odstęp min 1,5 metra w każdym kierunku.
 4. Miejsce dla zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane w taki sposób, by zapewnić min1,5 metra odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu.
 5. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
 6. Drzwi do szkoły oraz do sal, w których odbywa się egzamin powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.
 7. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce w klasie i w szatni, by mógł on zostawić swoje rzeczy osobiste. Do pomieszczenia tego zdający wchodzą pojedynczo, z zachowaniem przestrzeni społecznej i pod nadzorem woźnego zostawiają w przygotowanych tam workach foliowych swoje rzeczy osobiste.
 8. Na bieżąco należy dezynfekować pomieszczenia higieniczno- sanitarne tj. przed egzaminem oraz po każdej osobie korzystającej z toalety.
 9. W gabinecie pielęgniarki należy przygotować miejsce, w której będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych

§ 4

Organizacja egzaminów

 

 1. Każdy zdający z 3- dniowym wyprzedzeniem otrzymuje od wychowawcy informację o której godzinie powinien wstawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.
 2. Zdających /rodziców należy poinformować o zakazie tworzenia się grup przed szkołą, salą, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu oraz o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu w przestrzeni społecznej.
 3. Zdający przychodzą do szkoły w kilkuminutowych odstępach wejściem głównym, oraz bocznym od strony Promenady.
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Przy wejściu do szkoły wyznaczony pracownik mierzy każdemu wchodzącemu temperaturę i pilnuje by zdezynfekował on ręce.
 6. Zdający udaje się do sali egzaminacyjnej, tu zajmuje wskazane dla niego miejsce (wybrane losowo).
 7. Każdy zdający wchodzi do sali zakrywając usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym telefonów, książek, maskotek). Może przynieść własną wodę w butelce.
 9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopis lub (pióro) z czarnym tuszem lub (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi), dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem. Nie może pożyczać tych przyborów innym zdającym podczas egzaminu.
 10. Jeżeli zdający chce korzystać z przyborów rezerwowych, przygotowanych przez szkołę, to po każdym ich użyciu należy je zdezynfekować.
 11. Po zakończeniu egzaminu w każdej sali egzaminacyjnej należy wypuszczać zdających w ostępach kilkuminutowych, upewniając się czy nie gromadzą się przed szkołą w grupach.
 12. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu wychodzą pojedynczo w odstępach kilkuminutowych.

 

§ 5

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona informacja o prawidłowej dezynfekcji rąk.
 3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sal egzaminacyjnych.
 4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać (warunki pogodowe, przeciągi).
 5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeżeli pogoda na to pozwala i na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas, a także po egzaminie.
 6. Każdy zdający ma zapewnione miejsce w którym zostawia rzeczy osobiste.
 7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

 

 

§ 6

Zadania szczególne członków zespołu egzaminacyjnego i dyrektora

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczególnie o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 3. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, zdający z wyprzedzeniem (3-dniowym) otrzymają informację o której godzinie powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających w różnych salach egzaminacyjnych są ustalane różne godziny przybycia.

 

§ 7

Zasady postępowania z uczniem lub członkiem zespołu egzaminacyjnego jeżeli
w trakcie egzaminu wystąpiło podejrzenie zakażenia

Zasady izolacji

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 2. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy.
 3. O podejrzeniu zarażenia należy niezwłocznie zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 4. Wychowawcy uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery telefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę sytuację pojawienia się na egzaminie osoby chorej.
 8. W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz odizolować w miejscu wskazanym przez dyrektora.

§ 8

Pozostałe regulacje

 1. Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszona informacja:
 1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie korona wirusa 800 190 590.
 1. Na tablicy informacyjnej szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 

 

2020.05.19_Prezentacja_MEN_rekrutacja_i_egzaminy.pdf

 

 

 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI
I PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
w roku szkolnym 2018/2019

I. WSTĘP

1.Wewnątrzszkolna Instrukcja Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie została przygotowana w oparciu o:

1) ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej „ustawą”

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512), zwanym dalej „rozporządzeniem”

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018r. poz. 939)

4) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/informatory/)

5) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o dostosowaniach”

6) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem
o harmonogramie”

7) komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach”

 8) wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 7 listopada 2017r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”

9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534, ze zm.).

 2. Treść Wewnątrzszkolnej Instrukcji Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty podana zostanie do wiadomości najpóźniej na miesiąc przed egzaminem:

1) radzie pedagogicznej przez wyłożenie do wglądu w pokoju nauczycielskim

2) rodzicom uczniów klas piszących egzamin podczas zebrań

3) uczniom poprzez wychowawców klas

4) członkom ZE poprzez szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły.

3. Tekst Wewnątrzszkolnej Instrukcji Organizacji i Przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

ZE – szkolny zespół egzaminacyjny

PZE – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły

ZN – zespół nadzorujący

PZN – przewodniczący zespołu nadzorującego

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie do okręgowej komisji egzaminacyjnej – odpowiada dyrektor szkoły (przewodniczący ZE).

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

3. Czynności te mogą zostać wykonane w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.

 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przechowuje
i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (w szafie metalowej w gabinecie dyrektora).

5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z materiałami egzaminacyjnymi została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.

7. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:

1) arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej sali egzaminacyjnej

2) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, tj.:

 a) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, przygotowany przez OKE, jeżeli nie był przekazany wcześniej

 b) formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej

 c) naklejki przygotowane przez OKE

 d) płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty CD następuje w sali  egzaminacyjnej

e) zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.

10. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.

11. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

12. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących
w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego.

14. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego,
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i przekazuje je zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji.

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważnieni przez niego członkowie zespołu egzaminacyjnego przekazują materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym.

16. Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest to przewodniczący zespołu egzaminacyjnego).

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu egzaminu.

18. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła do 31 grudnia 2019r.

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Źródła informacji:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017r. poz. 1512)

 2) „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019”

3) „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” OKE w Poznaniu

 4) harmonogramy i komunikaty CKE

5) harmonogramy i instrukcje przekazywane przez OKE w Poznaniu

6) „Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie”

7) wewnątrzszkolny harmonogram przygotowania i organizacji egzaminu

8) strony internetowe: http://www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl .

2. Sposób zapoznawania nauczycieli:

1) szkolenia rady pedagogicznej dotyczące procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu

i próbnego egzaminu, szkolenia związane z analizą wyników egzaminu

 2) szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN – rada pedagogiczna w czerwcu danego roku szkolnego, rada szkoleniowa analizująca wyniki egzaminu w pierwszej połowie semestru następnego roku szkolnego

3) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl

4) strona internetowa szkoły: sp2rogozno.edupage.org – zakładka ,,Egzamin ósmoklasisty”

 5) udział nauczycieli w warsztatach metodycznych, seminariach i szkoleniach zewnętrznych

6) bieżąca informacja dyrektora szkoły o zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących egzaminu, terminy, instrukcje – tablica w pokoju nauczycielskim.

3. Sposób zapoznawania rodziców:

1) zebrania rodziców uczniów klas siódmych – w kwietniu każdego roku szkolnego

2) ogólne zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych kończących się egzaminem – wrzesień każdego roku szkolnego i przekazanie informacji dotyczących warunków i form dostosowania egzaminu do możliwości psychoedukacyjnych ucznia

 3) ogólne zebranie rodziców uczniów klas ósmych styczeń-marzec – przekazanie informacji związanych
z procedurami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu

4) zebrania z wychowawcą rodziców klas ósmych o sposobie docierania do informacji o wynikach egzaminu – zebrania w kwietniu/maju

5) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl

6) strona internetowa szkoły: sp2rogozno.edupage.org

7) tablica informacyjna w szkole w widocznym miejscu (na korytarzu)

8) bieżąca informacja dyrektora szkoły o zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących egzaminu, terminy, instrukcje – tablica informacyjna.

4. Sposób zapoznawania uczniów:

1) godziny z wychowawcą – w każdej klasie kończących się egzaminem – według planu pracy wychowawcy klasowego, w klasie siódmej przed próbnym egzaminem, w klasie ósmej w styczniu przed próbą i w marcu przed właściwym egzaminem

2) informacje na tablicy organizacyjnej

3) zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem – planowane dodatkowe

4) próbne egzaminy – zapoznawanie z arkuszem, formami zadań, kartą odpowiedzi, sposobem kodowania

5) informatory dla każdego ucznia i rodzica dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz instrukcje dla ucznia korzystającego z komputera czy ucznia korzystającego z pomocy nauczyciela wspomagającego

6) strony internetowe: www.oke.poznan.pl oraz www.cke.pl i http://sp2rogozno.edupage.org.  

5. Przewodniczący ZE w czasie zebrania rady pedagogicznej w styczniu - marcu zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

6. Przewodniczący ZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu,
w szczególności o:

1) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

2) prawie laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu oraz o wykazie tych konkursów i przedmiotów uprawniających do zwolnienia

3) o prawie do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora OKE o umożliwienie wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

4) o możliwości zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora OKE, jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

7. Przewodniczący ZE, jego zastępca lub upoważniony nauczyciel, w obecności wychowawców VIII klas szkoły podstawowej, odbywa w terminie do końca września i  marca zebranie z rodzicami i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu w danym roku szkolnym.

 8. Przewodniczący ZE, jego zastępca lub upoważniony nauczyciel w obecności wychowawców klas, w terminie najpóźniej do 30 maja 2019r., organizuje zebranie z rodzicami uczniów klas VII szkoły podstawowej, na których informuje o organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu określonych w dokumentach „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” OKE i Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty. Wychowawcy klas dokumentują to spotkanie zapisem w dzienniku.

9. Opinie, orzeczenia lub odpowiednie zaświadczenia rodzice składają do pedagoga szkoły. Opinie, orzeczenia lub odpowiednie zaświadczenia przekazywane są za pośrednictwem pedagoga szkolnego przewodniczącemu ZE.

10. Pedagog szkolny rejestruje wpłynięcie opinii, orzeczenia czy zaświadczenia.

11. Kserokopie orzeczeń, opinii i zaświadczeń znajdują się w dokumentacji pedagoga szkolnego.

12. Wychowawcy klas na bieżąco zapoznają uczniów klas VIII ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu, dokumentują to zapisem w dzienniku klasy. Na bieżąco przypominają rodzicom i uczniom o adresach stron internetowych dotyczących egzaminu.

13. Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do czytelni szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.

14. Nauczyciel bibliotekarz gromadzi informatory oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego ZE
i nauczycieli oraz udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni.

15. Komunikaty dotyczące egzaminu przewodniczący ZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
oraz komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów. Materiały przeznaczone dla nauczycieli wykładane są
w wyznaczonym miejscu w pokoju nauczycielskim. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w bibliotece.

16. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu Przewodniczący ZE umieszcza na tablicy, na stronie internetowej szkoły i umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z nich.

17. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych przeprowadzają w VIII klasach próbne egzaminy, lekcje powtórzeniowe, zajęcia dodatkowe oraz konsultacje w ramach, których przygotowują do egzaminu.

18. Decyzję o przystąpieniu uczniów szkoły do próbnego egzaminu podejmuje przewodniczący ZE po konsultacji
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

19. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

1) do 1 października 2018r. – złożenie deklaracji:

a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

2) do 15 października 2018r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3) do 23 listopada 2018r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji

4) do 15 stycznia 2019r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach

5) do 1 kwietnia 2019r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego
w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych

20. Każdorazowo należy – jeżeli to możliwe – przekazać rodzicom stosowne formularze.

21. Opinie, orzeczenia, zaświadczenia o stanie zdrowia, rodzice uczniów za potwierdzeniem z datą wpływu, składają do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny przechowuje dokumentacje ucznia, przekazuje kserokopie wychowawcy,
a ten informuje uczących nauczycieli o trudnościach uczniów.

22. Załączniki o dostosowaniach, kserokopie opinii, orzeczeń, zaświadczeń o stanie zdrowia, decyzje o dostosowaniu, akceptacje czy rezygnacje rodziców przechowuje pedagog szkolny w segregatorze ,,EGZAMIN ÓSMOKLASISTY”.

 

 IV. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI, STRUKTURY I FORMY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 30 listopada 2018r.

 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

2) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

3. Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i przekazuje go za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 30 listopada 2018r. Wykaz zawiera:

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału
i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty

3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (na podstawie deklaracji)

4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:

a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

4. W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 9 listopada 2018r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 9 listopada 2018r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.

5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

6. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż w dniu egzaminu z danego przedmiotu informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu.

8. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 15 stycznia 2019r., pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

9. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż do 1 kwietnia 2019r., informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10. Dyrektor szkoły informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji

2) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

11. Informacja, o której mowa powyżej, powinna zostać przekazana dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż:

1) do 18 stycznia 2019r. w przypadku zmian, o których mowa w pkt 8.

2) do 4 kwietnia 2019 r. w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 9.

12. Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:

1) nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów z przyczyn losowych bądź zdrowotnych bądź

2) przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

13. Wykaz, o którym mowa w pkt 12., zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL ucznia i jest zawarty
w protokołach zbiorczych przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

14. Okręgowa komisja egzaminacyjna uzupełnia wykaz o uczniów, którym egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów unieważnił dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

15. Okręgowa komisja egzaminacyjna przesyła wykaz do weryfikacji przez szkołę nie później niż do 17 maja 2019r.

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu
z rodzicami ucznia.

17. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie o dostosowaniach.

18. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do:

 1) rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, czy też

2) potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) – na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

19. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:

1) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

2) słabowidzących

3) niewidomych

4) słabosłyszących i niesłyszących

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

6) z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

8) którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu
z języka polskiego i matematyki).

20. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

21. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

4) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się

6) pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:

a) objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

b) cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

22. Dokumenty, o których mowa w pkt 21. są przechowywane w szkole.

23. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 21. lit. d), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018r.

24. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, o której mowa w pkt 21. lit. e), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2018r.

25. Opinia, o której mowa w pkt 24. może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

26. W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 21. mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

27. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 21. lit. f), jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, bądź

2) rodziców albo pełnoletniego ucznia.

28. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2018r.

29. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.

30. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub słuchacza do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach. Stosowne uzgodnienia muszą zostać podjęte
w trybie określonym w pkt 4.

31. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2018r.

32. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 23 listopada 2018r.

33. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 30 listopada 2018r. do okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym w szczególności:

1) konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 19.

2) liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (za wyjątkiem arkuszy dla uczniów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla każdego ucznia wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza w piśmie Braille’a – również czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).

34. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 33., dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.

35. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego

2) wynik z matematyki

3) wynik z języka obcego nowożytnego.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

7. Do 19 czerwca 2019r. dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację
o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, tzn. w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych lub nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.

8. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 7. (oprócz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu), okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli zaświadczenie zostało już przekazane do szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną, dyrektor szkoły przesyła je do okręgowej komisji egzaminacyjnej pocztą.

9. W przypadku uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, co do których wiadomo jest, że z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty po przekazaniu do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach (tj. w lipcu albo sierpniu), dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podejmuje decyzje – pod warunkiem otrzymania stosownego wniosku – o ewentualnym zwolnieniu ich z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. W przypadku podjęcia takiej decyzji – wydaje się odpowiednią informację. W przypadku niepodjęcia takiej decyzji – uczeń powtarza ostatnią klasę.

10. W przypadku uczniów, których końcowa klasyfikacja zależy od wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przekazanie zaświadczenia lub informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty następuje po rozstrzygnięciu
o klasyfikacji końcowej.

11. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom za potwierdzeniem odbioru:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 7.

12. Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w macierzystej szkole.

13. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z danego przedmiotu wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

14. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”. Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się
w protokole przebiegu egzaminu.

2. W sytuacjach, o których mowa w pkt 1., postępuje się w sposób następujący:

1) przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

2) przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o zaistnieniu okoliczności będących podstawą do przerwania zdającemu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu pracy ucznia z arkuszem egzaminacyjnym i unieważnia jego pracę oraz poleca uczniowi opuszczenie sali egzaminacyjnej, zapewniając uczniowi opiekę

4) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia stosowny formularz

5) informację o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje
w protokole przebiegu egzaminu w danej sali

6) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu decyzję o przerwaniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i unieważniony arkusz egzaminacyjny ucznia, któremu przerwano pracę, a kopię tej decyzji pozostawia w dokumentacji szkoły.

3. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w terminie głównym, z jednego z powodów określonych w pkt 1., przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie
o harmonogramie.

4. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt 1. nastąpiło w przypadku egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA PRZESYŁKI Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi powiadamia o tym fakcie dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu z danego przedmiotu, a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin tego egzaminu.

3. O nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

4. Informację o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH

1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze egzaminacyjne zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty lub pracy z arkuszem egzaminacyjnym podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub pracy z arkuszem egzaminacyjnym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

3. O nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiadamia dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, a dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

4. Informację o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zdający uzyskuje w szkole, w której przystępuje do egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB INNYCH USTEREK W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH

1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali i zgłasza PZE konieczność wykorzystania arkusza rezerwowego.

2. Jeżeli liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu tego egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI PŁYTY CD PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

1. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem egzaminacyjnym, poleca uczniom zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby uczniowie zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD.

2. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem: pełne 90 minut (w przypadku uczniów, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych – 135 minut).

3. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza płytę rezerwową.

4. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego:
1) zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD
2) wymienia płytę CD na rezerwową

3) zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD

 4) przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie.

5. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi arkusza egzaminacyjnego, przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3.

6. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA LUB NAGŁEGO ZAKŁÓCENIA PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU

1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa ten egzamin i powiadamia o tym Strona 21 z 39 dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu tego egzaminu.

3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

4. W sytuacji kiedy przebieg egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić egzaminu z danego przedmiotu i poczekać na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zasady określone w pkt 2. i 3. obowiązują.

 

 PRZERWANIE PRACY Z ARKUSZEM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH

1. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.

2. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

3. Jeżeli sytuacja opisana w pkt 1. ma miejsce podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie dodatkowym, decyzję co do sposobu postępowania podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ

1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.

5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia:

1) otrzymania wniosku

2) upływu terminu do złożenia wniosku.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wraz z uzasadnieniem.

7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie przekazuje za pośrednictwem dyrektora OKE. Dyrektor OKE przekazuje rozstrzygnięcie uczniowi lub jego rodzicom za pośrednictwem dyrektora szkoły. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

10. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej informacji, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio.

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10., uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 3 dni roboczych od dnia:

1) otrzymania informacji o unieważnieniu

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień.

12. Do zastrzeżeń, o których mowa w pkt 11., zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio.

13. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.

14. Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzony w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.

15. W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.

 

V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty

1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE).

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 15 lutego 2019r., powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie (szkolenia) w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym 2018/2019 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomości przez OKE.

4. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie.

5. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie ósmoklasisty albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 15 marca 2019r., spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

 7. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – nawet w dniu egzaminu – powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu. Fakt ten powinien być odnotowany w formularzu powołania zespołów nadzorujących.

8. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu

2) innej szkole lub w placówce.

9. W przypadku egzaminu ósmoklasisty w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:

1) w przypadku egzaminu z języka polskiego – nauczyciel języka polskiego

2) w przypadku egzaminu z matematyki – nauczyciel matematyki

3) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – nauczyciel języka, z zakresu którego jest przeprowadzany egzamin w danej sali.

10. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się
o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

11. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego
w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

12. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 8., może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym w przypadku i pod warunkami określonymi
w komunikacie o dostosowaniach.

13. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z matematyki przeprowadzanego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym albo egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w pkt 8., może wchodzić nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.

14. Nauczyciele wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego podpisują oświadczenie w sprawie znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 12 kwietnia 2019r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

16. Dokumenty dotyczące przygotowania i przebiegu egzaminu przechowuje szkoła do 31 grudnia 2019r.

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel/upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 28 lutego 2019r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o:

1) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

3) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

4) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

19. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między innymi:

1) upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek

2) przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu. Proponujemy, aby tę próbę przeprowadzić
z udziałem uczniów.

20. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików (do wylosowania przez zdających). Jeżeli w sali przygotowane są stanowiska dla uczniów korzystających
z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty.

21. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel sprawdza, czy zespoły nadzorujące są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych PZE wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela.

22. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu ósmoklasisty, w tym
w szczególności:

1) usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio – danego przedmiotu egzaminacyjnego

2) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku

3) przygotowanie losów z numerami stolików

4) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

5) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów

6) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu z danego przedmiotu

7) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danej sali

8) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

9) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.

23. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe zadania w zakresie zapewnienia uczniom:

1) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu arkusza po zakończeniu pracy

2) warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu. Przebieg egzaminu ósmoklasisty

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych (ścieralnych)

2) dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 6., miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie
z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

15. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

1) zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty

2) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

3) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

16. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

17. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:

1) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

2) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony 3) sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

18. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

19. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.

20. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

21. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

22. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.

23. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

24. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z danym arkuszem egzaminacyjnym.

25. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

1) w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

2) w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

3) w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

26. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia
i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

27. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymuje kompletny arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.

28. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych oraz po zakończeniu odtwarzania nagrań z płyty CD przelicza się wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystane oraz wadliwe płyty CD, a liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy oraz liczbę niewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole.

29. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

30. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności).

31. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

32. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym, przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo,
z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności).

33. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: 1) informuje zdających o zakończeniu pracy

2) wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

3) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów 4) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

34. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania
w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

35. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

36. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej prace egzaminacyjne do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób wchodzących
 w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

VI. INSTRUKCJE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH
Z DOSTOSOWANIA FORMY EGZAMINU UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTOSOWAŃ

1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują w terminie głównym
i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

2. Uczniowie, o których mowa w pkt 1., nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków
i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują go zgodnie z ustaleniami, a w szczególności:

1) przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu

2) w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym lub przy pomocy komputera), w przypadku uczniów, dla których rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania

3) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujących do egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego, przed przystąpieniem ucznia lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza) jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu
 i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologicznopedagogicznej). Informacja o tym, czy arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po 250 słów lub więcej, będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU

1. Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać odpowiedzi, ma zdający, jeśli jest niepełnosprawny ruchowo
i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz jeśli jest wdrożony do pracy z komputerem na zajęciach lub jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii wydanej przez poradnię, lub jeśli zdający posiada zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem takiego dostosowania.

2. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali możliwe jest podłączenie tych komputerów do jednej drukarki). Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej, lub w języku regionalnym oraz równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Uczeń przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka.

3. Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i urządzeń dostosowanych do jego dysfunkcji.

4. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna:

1) wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera

2) zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły/pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka płyt CD).

5. Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym”.

6. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi nadzorującemu swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego strona powinna być ponumerowana.

7. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole kartki wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

8. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w zeszycie zadań egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.

9. Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową
w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź
w arkuszu”.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

1. Zdający może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, jeśli rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania na podstawie odpowiednich dokumentów.

2. Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być wdrożeni do takiej formy współpracy i sprawnie się porozumiewać. Jeśli dysfunkcja zdającego jest sprzężona z wadą wymowy, konieczne jest, aby do wspomagania w pisaniu został wyznaczony nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, który dokładnie rozumie wypowiedź zdającego.

3. Egzamin ósmoklasisty dla osoby korzystającej z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się w oddzielnej sali.

4. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy.

5. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający zapoznaje zdającego z instrukcją na pierwszej stronie arkusza. Nauczyciel wspomagający oraz zdający wspólnie ustalają zasady komunikowania się i pracy. Po otworzeniu arkuszy nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję arkusza, co uczeń. Jeżeli nauczyciel wspomagający ma inną wersję arkusza, zgłasza ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. PZE może podjąć decyzję o wykorzystaniu arkusza rezerwowego. Jeżeli wersja arkusza rezerwowego nie odpowiada wersji arkusza zdającego, PZE kontaktuje się z OKE, aby ustalić sposób postępowania. 

6. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących zadań. W przypadku zdających
z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego.

7. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego należy w ten sam sposób zakodować i odpowiednio opisać na pierwszej stronie: „arkusz zdającego” i „arkusz nauczyciela wspomagającego”. Jeżeli odpowiedzi zdającego są zapisywane na kartkach dołączonych do czarnodruku, na górze każdej kartki z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE). Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na kartkach) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły), ani dołączać do nich opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

8. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.

9. W przypadku uczniów: niepełnosprawnych ruchowo albo z czasową niesprawnością rąk, przewlekle chorych, chorych albo niesprawnych czasowo, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej, niewidomych, słabowidzących, korzystających z arkusza zapisanego czcionką Arial 24 pkt. oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu, nauczyciel ten odczytuje cały arkusz lub czyta go sukcesywnie i czeka na sygnał zdającego, że jest on gotowy do dyktowania odpowiedzi. Zdający sam decyduje, w jakiej kolejności wykonuje zadania.

10. W przypadku uczniów niewidomych, uczniów słabowidzących oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, odczytywanie tekstu arkusza jest wliczone w czas przeznaczony na pracę z arkuszem, który jest wydrukowany na stronie tytułowej arkusza. W przypadku pozostałych grup zdających czas pracy z arkuszem może być odpowiednio wydłużony zgodnie z komunikatem o dostosowaniach.

11. Zdający podaje słownie treść odpowiedzi, którą wybrał w zadaniach zamkniętych, a nauczyciel wspomagający zaznacza ją w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (dołączonej do swojego arkusza) albo – w przypadku uczniów niewidomych – zapisuje ją na kartkach dołączonych do czarnodruku.

12. Jeśli w rozwiązaniu jest konieczne wykonanie rysunków, nauczyciel wspomagający wykonuje każdy rysunek zgodnie z przekazywanym przez zdającego opisem kolejnych czynności.

13. Jeśli uczeń samodzielnie zapisze odpowiedzi do niektórych zadań, np. wykona rysunki, w nagłówku pierwszej strony arkusza należy dodatkowo wymienić numery tych zadań i przy każdym z nich (w tekście arkusza) zapisać adnotację, np. „uczeń wykonał samodzielnie”.

14. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić o przeczytanie zapisanej wypowiedzi
w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek.

15. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel wspomagający kieruje uwagę zdającego na konieczność pracy z arkuszem egzaminacyjnym, jeżeli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany.

16. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) ma prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, jeżeli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i jeżeli zdający w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem.

17. Zdający chory lub niesprawny czasowo może – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza – korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali).

18. W przypadku uczniów niewidomych, przystępujących do egzaminu z języka obcego nowożytnego, którzy nie korzystają z arkusza w piśmie Braille’a, wspomaganie w czytaniu i/lub pisaniu dotyczy strony tytułowej arkusza oraz treści całego arkusza (poleceń do zadań, zadań oraz zamieszczonych w arkuszu tekstów) i odbywa się w trzech etapach. Przed odtworzeniem materiału dźwiękowego nauczyciel wspomagający odczytuje tekst ze strony tytułowej arkusza. W trakcie przerw podczas odtwarzania materiału dźwiękowego członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do zadań oraz zadania na rozumienie ze słuchu i zapisuje odpowiedzi dyktowane przez ucznia. Po zakończeniu części arkusza zawierającej zadania na rozumienie ze słuchu członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do pozostałych zadań, zadania oraz zamieszczone w arkuszu teksty i zapisuje na kartkach odpowiedzi dyktowane przez zdającego.

19. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany w formie jednego pliku audio, zgodnie z następującymi zasadami:

1) należy przygotować dostępne urządzenie umożliwiające nagranie przebiegu całej pracy z arkuszem egzaminacyjnym, sprawdzić jego działanie oraz zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii, np. zapasowy sprzęt nagrywający

2) przebieg egzaminu z danego przedmiotu musi być utrwalony w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu

3) jakość nagrania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu; nieczytelne (niepełne, niezrozumiałe) nagranie może być podstawą do unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu, nie dopuszcza się możliwości rejestracji przebiegu pracy z arkuszem na dyktafonie stanowiącym część oprogramowania telefonu komórkowego

4) plik audio należy zapisać na płycie CD lub DVD w celu jego późniejszego odtwarzania

5) na płycie CD lub DVD należy umieścić: kod szkoły, kod ucznia, nr PESEL i informację o rodzaju arkusza.

20. Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny ucznia oraz nauczyciela wspomagającego, płytę CD lub DVD
z nagraniem należy spakować do jednej koperty, opisanej zgodnie z ogólnymi zasadami, z adnotacją „praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania”, zamieścić informację o liczbie dołączonych nośników (CD lub DVD) i przekazać wszystkie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 do 28 września 2018r. zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy
z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 1 października 2018r. zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji do 15 października 2018r. przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych również później) do 9 listopada 2018r. uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu do 20 listopada 2018r. poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach do 23 listopada 2018r. przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów
o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną do 30 listopada 2018r. przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu ósmoklasisty do 15 stycznia 2019 r. przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE do 18 stycznia 2019r., przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później) do 15 lutego 2019r. powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu, zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego do 28 lutego 2019r. poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty do 15 marca 2019r. powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących do 1 kwietnia 2019r. przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 4 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r. przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE, odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia, zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych 15–17 kwietnia 2019r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie kwietniowym (głównym) do 16 kwietnia 2019r. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego do 17 maja 2019r. weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu 3–5 czerwca 2019r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (dodatkowym) do 12 czerwca 2019r. przekazanie do OKE wniosku
o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty do 14 czerwca 2019r. odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 19 czerwca 2019r. przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 21 czerwca 2019r. wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 31 grudnia 2019r. przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty.

 

VIII. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:

1) wynik z języka polskiego

2) wynik z matematyki

3) wynik z języka obcego nowożytnego

4) Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

3. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom za potwierdzeniem odbioru:

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu.

4. Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w macierzystej szkole.

Aktualności

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć