Nawigacja

Zasady BHP w szkole

Załączniki

 

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  2
IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W  ROGOŹNIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej  nr 2 w  Rogoźnie w okresie pandemii  COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów).
 2. Celem procedur jest przede wszystkim zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 i spowodowanie, by powracające  do szkół od 01 września dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą na 100% wyeliminowanie ryzyka związanego z zagrożeniem.
 4. Od 01 września 2020 roku w szkole będzie funkcjonować tradycyjne kształcenie.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii PIS i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł zawiesić całkowicie lub częściowo pracę stacjonarną w szkole i zastosować mieszaną formę kształcenia lub w całości przejść na kształcenie zdalne
 6. Uczniowie przewlekle chorzy mogą skorzystać z nauczania zdalnego tylko na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Obowiązki Dyrektora placówki przy organizacji zajęć w szkole

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz indywidualne środki ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedegogicznego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji lub miejsca wydzielone w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Zapewnia zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (zał. …).
 8. Dopilnowuje, by przed wejściem do budynku szkoły  umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 9. Dba o to by przy wejściu głównym  umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Dba, by  w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 11. Organizuje bieżącą dezynfekcję sal, klamek, blatów, włączników świateł, pomieszczeń, toalet.
 12. W miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum.

Obowiązki pracowników szkoły

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury raz dziennie.
 2.  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruem (duszności, katar, gorączka) zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściem głównym.
 4. W trakcie pracy, przy każdym wejściu i wyjściu z placówki bezwzględnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Bezwzględnie zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 1,5 metra między uczniami i innymi pracownikami szkoły.
 6. Pracownik mierzący temperaturę przed wejściem do szkoły, przyprowadzający dzieci z szatni do sali lub z szatni do opiekuna wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe i  przyłbicę.
 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w szkole oraz przyczyny, dla których zostały one wprowadzone.
 8. Nauczyciele pracują  według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 9. Pracownicy niepedagogiczni   dbają o czystość sal , pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując  również regularnie (po każdej grupie uczniów)  wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, uchwyty, krzesła, stoliki)

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli są istotne.
 2. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są podać aktualny telefon (wpisany do e-dziennika) i reagować niezwłocznie na sygnał ze szkoły w celu szybkiej komunikacji w sytuacjach zagrożenia.
 3.  Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub z objawami choroby COVID 19.
 4. Posyłają do szkoły tylko dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (katar, kaszel, stan podwyższonej temperatury).
 5. Wyrażają zgodę na  badanie temperatury  dziecku/uczniowi w czasie pobytu w placówce.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk, nie podawaniu ręki na powitanie, konieczności zachowania dystansu w przestrzeni społecznej itp.
 7. Jeżeli przyprowadzają do szkoły dziecko lub je odbierają to wchodzą w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, przestrzegając zachowanie 1,5 metra przestrzeni społecznej.
 8. W przypadku objawów chorobowych u dziecka rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Rodzic/opiekun może przebywać tylko w części wspólnej przy drzwiach wejściowych. Zabrania się wchodzenia do pozostałych pomieszczeń placówki.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Wyznaczony pracownik  zabezpieczając się w przyłbicę, rękawiczki ochronne pozostaje z dzieckiem  utrzymując min 2 mety odległości.
 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Opiekun, będąc  z dzieckiem w miejscu izolacji dba o to by nie miało ono kontaktów z innymi dziećmi czy pracownikami i pozostaje z nim w tym miejscu do czasu odebrania dziecka przez rodziców.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów i o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

 1. Dyrektor w razie konieczności bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby sanitarnie i dostosowuje działania w szkole do ich zaleceń.

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej

 1. Od 01 września 2020 r uczniowie klas I-VIII mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 8.00-16.45 według harmonogramu ( plan lekcji).
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Dzieci do klas młodszych  przyprowadzani są przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Jeżeli dzieci przyprowadza rodzic /opiekun/ to należy pamiętać, że tylko jedna osoba przyprowadza do szkoły dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. (zaleca się by ta sama osoba przyprowadzała dziecko i ta sama odbierała).
 7. Opiekunowie przyprowadzający dziecko przychodzą  w maseczce i dezynfekują ręce przy wejściu. 
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnych szkoły. Rodzic odprowadza dziecko tylko do drzwi wejścia głównego.
 9. Dziecko odbiera nauczyciel (pomoc nauczyciela) i kieruje do sali.
 10. Szatnia szkolna jest nieczynna. Okrycia wierzchnie uczniowie zawieszają na krzesłach zajmowanych w sali lekcyjnej.
 11. Dyrektor wyznacza  w miarę możliwości  stałą salę  lekcyjną dla danej grupy.
 12. W klasie uczniowie nie mają obowiązku  zasłaniania nosa i ust.
 13. Do szkoły  uczniowie klas VII wchodzą i wychodzą na boisko wejściem głównym do szkoły. Uczniowie klas IV, V, VI korzystają z wejścia i podczas wychodzenia na boisko w czasie przerwy z wejścia do budynku od strony boiska szkolnego.
 14. Przy wejściu należy umieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekcyjnego.
 15. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonej sali.
 16. Unikają zbędnego poruszania się po szkole.
 17. Do minimum ograniczają korzystanie z innych pomieszczeń szkoły.
 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 20. Do szkoły uczniowie zabierają tylko przedmioty, które są im niezbędne w danym dniu.
 21. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 22. Na przerwę wychodzą uczniowie z nauczycielem, zachowując dystans społeczny min 1,5 metra.
 23. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 24. Na korytarzach ustawione są kosze odpowiednio opisane do wyrzucania jednorazowych maseczek lub rękawiczek.
 25. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 26. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Jeżeli będzie możliwość dezynfekcji sali między zajęciami to salę gimnastyczną należy zdezynfekować.
 27. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 29. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, najlepiej na świeżym powietrzu.
 30. Nauczyciele przypominają uczniom o obowiązku regularnego mycia rąk, szczególnie przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po korzystaniu z toalety.
 31. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 32. W pracowni komputerowej po każdej lekcji uczniowie uczestniczą w procesie dezynfekcji: stolików, przyborów do ćwiczeń, przyborów do wspólnej pracy – wykonują polecenia nauczycieli odpowiedzialnych za kolejną lekcję w pracowni komputerowej.
 33. Nauczyciel musi zadbać o to by ograniczyć aktywność uczniów podczas przerwy, która sprzyjałaby bliskim kontaktom między  uczniami.
 34. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.  Określa je harmonogram. Godziny pracy świetlicy: 6.30:16.45.
 35. W świetlicy każde dziecko siedzi osobno w miarę możliwości w jednej ławce. Nauczyciel musi ograniczyć nadmierne przemieszczanie się dzieci podczas zajęć świetlicowych (z zachowaniem dystansu społecznego).
 36. Z biblioteki szkolnej można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w bibliotece nie może powodować grupowania się uczniów; w bibliotece wskazane jest miejsce na pozostawienie oddawanej książki i innych materiałów w celu zapewnienia 2 dni kwarantanny.
 37. Z gabinetu pielęgniarki można korzystać w określonych godzinach: ilość osób w gabinecie nie może powodować grupowania się uczniów.
 38. W szatniach sali wychowania fizycznego, w miarę możliwości, uczniowie korzystają z wieszaków nie sąsiadujących ze sobą.
 39. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.

Funkcjonowanie stołówki szkolnej w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są  zmianowo w określonych godzinach wynikających z planu lekcji danej grupy uczniów.
 4. Przy wejściu do stołówki należy zadbać o dezynfekcję rąk.
 5. Uczniowie spożywają posiłki przy zdezynfekowanych stolikach w miarę możliwości
  z rówieśnikami ze swojej klasy/oddziału.
 6. Po każdej grupie należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł (opiekun pełniący dyżur
   w stołówce szkolnej).
 7. Dania i produkty w miarę możliwości będą czekały na uczniów na wyznaczonych stolikach
  w stołówce.
 8.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Pracownicy kuchni wykonują zadania utrzymując  odległość 2 metrów między stanowiskami pracy.
 10. Pracownicy kuchni nie mają  bezpośredniej styczności z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

PROCEDURY funkcjonowania w czasie epidemii

od 1 września 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II

w Rogoźnie obowiązują uczniów klas VIII – Szkoły Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ podczas nauki stacjonarnej w budynkach i na terenie szkoły:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i wszyscy wchodzący powinni z niego skorzystać.
 4. Opiekunowie odprowadzający młodzież mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są podać aktualny telefon (wpisany do e-dziennika) i reagować niezwłocznie na sygnał ze szkoły w celu szybkiej komunikacji w sytuacjach zagrożenia.
 6. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy i w razie podejrzenia u ucznia infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2m odległości od innych osób, o konieczności odebrania ucznia ze szkoły niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie.
 8. W miarę możliwości zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się na terenie szkoły:
  1. przy przemieszczaniu się po korytarzach, miejscach wspólnych zalecanym jest noszenie maseczki lub przyłbicy zakrywających usta i nos; maseczki można zdjąć po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej oraz po wyjściu na zewnątrz budynku;
  2. w czasie przerw między lekcyjnych uczniowie wychodzą na teren boiska szkolnego; obowiązek ten może być zniesiony wyłącznie przez dyrektora szkoły; subiektywna ocena warunków pogodowych nie upoważnia do nieprzestrzegania tego obowiązku;
  3. na teren boiska szkolnego wychodzimy wyjściem najbliższym sali lekcyjnej w którym odbywała się lekcja;
  4. zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków szkolnych staramy się zachować dystans pomiędzy sobą;
  5. po pierwszym dzwonku w czasie przerwy międzylekcyjnej udajemy się niezwłocznie do sal lekcyjnych wejściem położnym możliwie najbliżej klasy w której będzie odbywać się lekcja; staramy się nie gromadzić na korytarzach, niezwłocznie wchodzimy do klasy;
  6. obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Korzystanie z przyborów, sprzętu, pomocy naukowych wymaga również dużej ostrożności:
  1. po każdej lekcji uczniowie uczestniczą w procesie dezynfekcji: stolików, przyborów do ćwiczeń, przyborów do wspólnej pracy – wykonują polecenia nauczycieli odpowiedzialnych za nadzór nad tą procedurą;
  2. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
  3. sale lekcyjne należy wietrzyć w każdą przerwę, a także w razie potrzeby w czasie lekcji; korytarze należy wietrzyć po każdej przerwie;
  4. uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10.  Szatnia szkolna jest nieczynna. Okrycia wierzchnie uczniowie zawieszają na krzesłach zajmowanych w sali lekcyjnej.
 11. Świetlica-czytelnia jest nieczynna. W razie potrzeby uczniowie przebywają w salach dydaktycznych wskazanych przez wychowawcę.
 12.  Zajęcia pozalekcyjne realizowane są na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 13.  Z biblioteki szkolnej można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w bibliotece nie może powodować grupowania się uczniów; w bibliotece wskazane jest miejsce na pozostawienie oddawanej książki i innych materiałów w celu zapewnienia 2 dni kwarantanny.
 14.  Z gabinetu pielęgniarki można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w gabinecie nie może powodować grupowania się uczniów.
 15.  W szatniach sali wychowania fizycznego, w miarę możliwości, uczniowie korzystają z wieszaków nie sąsiadujących ze sobą.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściach do budynków szkolnych znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane dezynfekować dłonie lub posiadać i używać rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 4. Pracownicy obsługi szkoły mają rozdzielone zadania i systematycznie dezynfekują powierzchnie dotykowe i ciągi komunikacyjne na korytarzach oraz urządzenia sanitarno-higieniczne.
 5. Nauczyciele wraz z uczniami systematycznie po każdej lekcji dezynfekują powierzchnie dotykowe w salach lekcyjnych.
 6. Na terenie szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji rąk.

 

Procedura funkcjonowania w czasie epidemii

oddział przedszkolny

1. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

3.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

5. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, (główne wejscie do szkoły) z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

12. Zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

13. Pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych .

14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie szkoły (boisko szkolne).

16. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana  do dezynfekcji rąk.

17. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Postanowienia końcowe

             1.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

             2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

10 zasad dla ucznia:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.

 

 

 

procedury.docx

bhp_w_szkolach.pdf

procedura_kradzieze.docx

procedura_pedofilii.docx

procedura_pornografia.docx

procedura_postepowania_na_wypadek_popelnienia.docx

Procedura_postepowania_na_wypadek_ucznia_bedacego.docx

procedura_postepowania_na_wypadek_wystapienia_fali.docx

procedura_postepowania_w_sytuacji_wypadku_ucznia_w_szkole.docx

procedura_substancje_psychoaktywne.docx

Aktualności

Kontakt - administrator strony Hubert Kuszak

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć