Nawigacja

Zasady BHP w szkole

Załączniki

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 1 do zarządzenia

dyrektora nr 01.2021.2022

 z dnia 01.09.2021 roku

 Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Olimpijczyków Polskich

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

obowiązujaca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów).
 2. Celem procedur jest przede wszystkim zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 i spowodowanie, by powracające do szkół od 1 września dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą na 100% wyeliminowanie ryzyka związanego z zagrożeniem.
 4. Od 1 września 2021 roku w szkole będzie funkcjonować tradycyjne kształcenie.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł zawiesić całkowicie lub częściowo pracę stacjonarną w szkole i zastosować mieszaną formę kształcenia lub w całości przejść na kształcenie zdalne.
 6. Uczniowie przewlekle chorzy mogą skorzystać z nauczania zdalnego tylko na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Obowiązki Dyrektora placówki przy organizacji zajęć w szkole:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji lub miejsca wydzielone w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Zapewnia zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Dopilnowuje, by przed wejściem do budynku szkoły umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 9. Dba o to by przy wejściu głównym umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Dba, by w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje.
 11. Organizuje bieżącą dezynfekcję sal, klamek, blatów, włączników świateł, pomieszczeń, toalet.
 12. W miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum.

Obowiązki pracowników szkoły:

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury raz dziennie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruem (duszności, katar, gorączka) zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściem głównym.
 4. W trakcie pracy, przy każdym wejściu i wyjściu z placówki bezwzględnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Bezwzględnie zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 1,5 metra między uczniami i innymi pracownikami szkoły.
 6. Pracownik mierzący temperaturę, przeprowadzający dzieci wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe i  maseczkę.
 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w szkole oraz przyczyny, dla których zostały one wprowadzone.
 8. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 9. Pracownicy niepedagogiczni dbają o czystość sal, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując również regularnie (po każdej grupie uczniów) wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, uchwyty, krzesła, stoliki).

Obowiązki rodziców:

 1. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli są istotne.
 2. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są podać aktualny telefon (wpisany do e-dziennika) i reagować niezwłocznie na sygnał ze szkoły w celu szybkiej komunikacji w sytuacjach zagrożenia.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub z objawami choroby COVID 19.
 4. Posyłają do szkoły tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, stan podwyższonej temperatury).
 5. Wyrażają zgodę na badanie temperatury dziecku/uczniowi w czasie pobytu w placówce.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk, nie podawaniu ręki na powitanie, konieczności zachowania dystansu w przestrzeni społecznej itp.
 7. Jeżeli przyprowadzają do szkoły dziecko lub je odbierają to wchodzą w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, przestrzegając zachowanie 1,5 metra przestrzeni społecznej.
 8. W przypadku objawów chorobowych u dziecka rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Rodzic/opiekun może przebywać tylko w części wspólnej przy drzwiach wejściowych. Zabrania się wchodzenia do pozostałych pomieszczeń placówki.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia:

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Wyznaczony pracownik zabezpieczając się w maseczkęi rękawiczki ochronne pozostaje z dzieckiem utrzymując dystans - minimum 2 mety odległości.
 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Opiekun, będąc z dzieckiem w miejscu izolacji dba o to by nie miało ono kontaktów z innymi dziećmi czy pracownikami i pozostaje z nim w tym miejscu do czasu odebrania dziecka przez rodziców.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów i o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. Dyrektor w razie konieczności bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby sanitarnie i dostosowuje działania w szkole do ich zaleceń.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 1. Od 1 września 2021 r uczniowie klas I-VIII mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 8.00-16.25 według harmonogramu (plan lekcji).
 2. Świetlica szkolna działa od godz. 6.30-16.45.
 3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Dzieci do klas młodszych przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 7. Jeżeli dzieci przyprowadza rodzic /opiekun to należy pamiętać, że tylko jedna osoba przyprowadza do szkoły dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. (zaleca się by ta sama osoba przyprowadzała dziecko i ta sama odbierała).
 8. Opiekunowie przyprowadzający dziecko przychodzą w maseczce i dezynfekują ręce przy wejściu. 
 9. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnych szkoły. Rodzic odprowadza dziecko tylko do drzwi wejścia głównego.
 10. Dziecko z oddziału przedszkolnego odbiera nauczyciel (pomoc nauczyciela) i kieruje do sali.
 11. Szatnia szkolna jest nieczynna do czasu uruchomienia szafek uczniowskich. Okrycia wierzchnie uczniowie zawieszają na krzesłach zajmowanych w sali lekcyjnej.
 12. Dyrektor wyznacza w miarę możliwości stałą salę lekcyjną dla danej grupy.
 13. W klasie uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania nosa i ust.
 14. Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą przez wyznaczone wyjścia.
 15. Przy wejściu należy umieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekcyjnego.
 16. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonej sali.
 17. Unikają zbędnego poruszania się po szkole.
 18. Do minimum ograniczają korzystanie z innych pomieszczeń szkoły.
 19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 20. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 21. Do szkoły uczniowie zabierają tylko przedmioty, które są im niezbędne w danym dniu.
 22. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 23. Na przerwę wychodzą uczniowie z nauczycielem, zachowując dystans społeczny min 1,5 metra.
 24. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 25. Na korytarzach ustawione są kosze odpowiednio opisane do wyrzucania jednorazowych maseczek lub rękawiczek.
 26. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 27. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Jeżeli będzie możliwość dezynfekcji sali między zajęciami to salę gimnastyczną należy zdezynfekować.
 28. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 29. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 30. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, najlepiej na świeżym powietrzu.
 31. Nauczyciele przypominają uczniom o obowiązku regularnego mycia rąk, szczególnie przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po korzystaniu z toalety.
 32. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 33. W pracowni komputerowej po każdej lekcji uczniowie uczestniczą w procesie dezynfekcji: stolików, przyborów do ćwiczeń, przyborów do wspólnej pracy – wykonują polecenia nauczycieli odpowiedzialnych za kolejną lekcję w pracowni komputerowej.
 34. Nauczyciel musi zadbać o to by ograniczyć aktywność uczniów podczas przerwy, która sprzyjałaby bliskim kontaktom między uczniami.
 35. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Określa je harmonogram. Godziny pracy świetlicy: 6.30:16.45.
 36. W świetlicy każde dziecko siedzi osobno w miarę możliwości w jednej ławce. Nauczyciel musi ograniczyć nadmierne przemieszczanie się dzieci podczas zajęć świetlicowych (z zachowaniem dystansu społecznego).
 37. Z biblioteki szkolnej można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w bibliotece nie może powodować grupowania się uczniów; w bibliotece wskazane jest miejsce na pozostawienie oddawanej książki i innych materiałów w celu zapewnienia 2 dni kwarantanny.
 38. Z gabinetu pielęgniarki można korzystać w określonych godzinach: ilość osób w gabinecie nie może powodować grupowania się uczniów.
 39. W szatniach sali wychowania fizycznego, w miarę możliwości, uczniowie korzystają z wieszaków nie sąsiadujących ze sobą.
 40. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne. 

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci/uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. Ucznia do szkoły mogą przyprowadzić i odebrać ze szkoły zdrowi rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. Osoby wchodzące do budynku mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest instrukcja używania płynu do dezynfekcji oraz informacja o obowiązku jego użycia.
 7. Opiekun odprowadzający dziecko do szkoły może wchodzić tylko do wyznaczonych stref przebywania w budynku szkoły. Zobowiązany jest zachować następujące zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracownika szkoły min. 1,5 m,
 • przed wejściem do budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe oraz adresy mailowe, które umożliwią szybką i sprawną komunikację w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

 

 

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

w okresie pandemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki szkolnej

§1

 • Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w SP2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy biblioteki.
 • Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z usług biblioteki szkolnej.

§2

Procedura obejmuje:

 • Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki.
 • Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu. 
 • Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych. 
 • Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników.   
 • Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki. 
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników biblioteki:

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników placówki bibliotecznej. 
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce.
 3. Ustala się limit osób przebywających w bibliotece podczas przerwy do 2 osób -  jedna wypożyczająca, druga oczekująca. Pozostałe osoby czekające  przed biblioteką powinny zachować od siebie przynajmniej 1,5 metrowe odstępy.
 4. Skraca się czas przebywania na okres niezbędny do dokonania zwrotu lub wypożyczenia zbiorów.
 5. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i czytelni, które są nieczynne do odwołania.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 • Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.

§5

Zasady udostępniania zbiorów biblioteczny

 1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry.
 2. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 3. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania książki – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 5. Ostatni użytkownik może skorzystać z Biblioteki 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

§6

Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami rozpisanymi według oddzielnego harmonogramu.

 1. Uczniowie klas 4-8 mogą wypożyczyć lektury w inny dzień poza harmonogramem (jeśli zaistnieje taka potrzeba) po wcześniejszym umówieniu przez nauczyciela wychowawcę lub polonistę.
 2. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę. 

§7

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 1. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 2. Zwracanie książki:

    Połóż książkę na ladzie
    Podaj imię, nazwisko i klasę
    Podaj numer inwentarzowy książki
    Odłóż książkę na wyznaczone miejsce

 1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 2. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.
 • Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik niestosujący się do wytycznych dla funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie pandemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

 

Funkcjonowanie stołówki szkolnej w podwyższonym reżimie sanitarnym

od 1 września 2021r

 

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są  zmianowo w określonych godzinach wynikających z planu lekcji danej grupy uczniów.
 4. Przy wejściu do stołówki należy zadbać o dezynfekcję rąk.
 5. Uczniowie spożywają posiłki przy zdezynfekowanych stolikach w miarę możliwości z rówieśnikami ze swojej klasy/oddziału. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 6. Po każdej grupie należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł (opiekun pełniący dyżur w stołówce szkolnej).
 7. Dania i produkty w miarę możliwości będą czekały na uczniów na wyznaczonych stolikach w stołówce.
 8.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Pracownicy kuchni wykonują zadania utrzymując odległość 2 metrów między stanowiskami pracy.
 10. Pracownicy kuchni nie mają bezpośredniej styczności z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Procedury dotyczące prowadzonych zajęć na boisku

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od dnia 1 września 2021 r. do odwołania.

1. Warunkiem prowadzenia zajęć sportowych na boisku szkolnym jest stosowanie obostrzeń, które zaordynował Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności wyliczenia ilości osób przebywających na boiskach otwartych.

2. Trener prowadzący zajęcia posiada listę uczestników zajęć.

3. Prowadzący zajęcia informuje uczestników zajęć i ich opiekunów prawnych o trybie organizacji zajęć.

4. Zajęcia wraz z procedurami trwają od 60-80 min.

5. Przed wejściem na obiekt wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy przy wyjściu z obiektu. Dozowniki zapewnia administrator obiektu.

6. Pojawienie się dziecka na treningu oznacza brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach (temperatura w normie, nie występują żadne objawy zarażenia COVID -19). Opiekun prawny wyraża pisemną zgodę w formie papierowej na udział dziecka w prowadzonych  zajęciach sportowych.

7. Ćwiczenia kozłowania  prowadzone są na zasadzie treningu indywidualnego czyli każdy ma swoją piłkę z której korzysta tylko ten uczestnik. Po treningu piłki są dezynfekowane . Ilość piłek w szkole i klubie pozwala na to, że piłka jest używana w danym dniu tylko przez jednego uczestnika zajęć. Jeżeli trening wymaga podań to przestrzegamy bezpieczne odległości między ćwiczącymi (minimum 2m) a piłki do podań są przygotowane osobno.

8. Każda osoba korzystająca z boiska zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

9. Boisko do piłki koszykowej będzie udostępniane w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od godziny 14.00-18.00

10. Uczniowie wchodzą na obiekt i wychodzą po zakończonych zajęciach z obiektu przez furtkę od strony promenady.

11. Przed zajęciami sportowymi obowiązkowo uczestnicy zajęć poddają się dezynfekcji.

12. Przed i po każdym treningu uczestnicy są dezynfekowani jak również sprzęt.

13. Między kolejnymi grupami zachowujemy przepisową 15 minutową   przerwę.

14. Z  boiska mogą korzystać  wyłącznie grupy zorganizowane pod nadzorem nauczyciela wf.

15. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC znajdującego się w szkole.

16. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni.

17. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

18. Korzystający z obiektu będą korzystać ze zdezynfekowanego szkolnego oraz klubowego sprzętu sportowego.

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

a) podczas korzystania z boiska obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum  2 metry,

b) na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska.

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

21. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu.

22.  Za dezynfekcję węzła sanitarnego szkoły odpowiada zarządca obiektu.

23.  Za dezynfekcję sprzętu sportowego odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ……………………………….……………….

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoły zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatce, wyposażonej w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 do dnia 24 maja.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

 

 

 

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Rogoźno dn. ………………………

 

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania (wysyłania) do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, wysypki, stanu podgorączkowego >37 oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

- przy wejściu, w czasie pobytu i wyjściu ze szkoły dziecka oraz osoby przyprowadzającej

- w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

 

 

……………………………………………..

                                                                                                         (podpis rodzica)

 

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

dyrektora nr 18.2020.2021

 z dnia 11.05.2021 roku

 Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Olimpijczyków Polskich

 

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

Na podstawie: Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. (aktualne od 20.04.2021 roku).

1. Wytyczne odnośnie: kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdającyosoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczniinni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
   1. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu należy  zdezynfekować wszystkie pomieszczenia i korytarze.
   2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
   3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
   4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Butelkę z wodą stawiamy przy nodze stolika.
   5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
   6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 1. Wytyczne dotyczące: środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa:
  1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).
  3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytani, wychodzi do toaletykończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
   Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
   1. np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
   2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku /stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
   3. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
  1. Przy wejściu do szkoły zostaną powieszone informacje:
 1. dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
 2. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 3. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 4. zawierające numery telefonów do służb medycznych
 5. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).
  1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%), instrukcja właściwej dezynfekcji oraz zamieszczona informację o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
  2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  3. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
  4. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Do każdej sali będzie sporządzony rysunek: schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów.
  5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Będą zachowane odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
  6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 1. z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
 2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Będzie zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.

  1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz na zewnątrz budynku nie będzie panował zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
  2. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Zostanie zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób oczekujących na oddanie a następnie odbiór swoich rzeczy zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
  3. Zostanie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet.
  4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
  6. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
  7. Dezynfekować należy również:
 1. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
  z języka obcego nowożytnego
 2. przybory piśmienne, dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin
  1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  2. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in.
   w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.
  1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

  1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

  1. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

  1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
   od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

  1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
   o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
  1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
   W tym celu dyrektor szkoły wyda odpowiedni harmonogram z wyprzedzeniem 3 dniowym przed egzaminem. O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie i ich rodzice/opiekunowie z w/w wyprzedzeniem.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

 1. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy: korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu
 2. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu
  z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet
  z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym.
 1. Szczegółowe rozwiązania przeprowadzenia egzaminów w danym dniu.
  1. Zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego
  2. .Wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem,
   a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.
 2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.
  1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadza-nia egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

  1. Niezwłocznie należy powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
   o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku osoby dorosłej powiadomić pogotowie ratunkowe.
  2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń lub nauczyciel/lub inna osoba powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

  1. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
 1. pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112
 2. zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa
 3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy. Pracownik niezwłocznie zostanie powiadomiony  o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 4. w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2,  niezwłocznie zostanie przerwany egzamin tego zdającego oraz zostanie wdrożono procedura opisana w pkt 6.1.
  1. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

 

 

 

O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie do dnia 19.05.2021 roku.

Procedura zostanie umieszczona na stronie www szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty
i zakładce Zasady BHP, Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

dyrektora nr 17.2020.2021

 z dnia 01.03.2021 roku

 Szkoły Podstawowej nr 2

 im. Olimpijczyków Polskich

 

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania
uczniów do egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

(na podstawie: WYTYCZNE EPIDEMICZNE aktualizacja 25-02-2021
Testy​_diagnostyczne​_WYTYCZNE​_EPIDEMICZNE​_aktualizacja​_25-02-2021.pdf) 

PODSTAWOWE WYTYCZNE: Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, gdy odbywają się zajęcia uczniów klas I–III.

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się).

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali,
w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

2.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

 2.6. Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do testu diagnostycznego w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami, wynosi 2 m.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Przy wejściu do szkoły będzie zamieszczona informacja:

1) dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 dostępne są na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus.

3.2. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.4. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, jest ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacja do uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

3.5. Test diagnostyczny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.6. W miarę możliwości ławki w sali będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

3.7. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg testu diagnostycznego będą również przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów.

3.8. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku w miarę możliwości będą otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi:

1) egzamin próbny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

2) sytuacje, w których sale są wietrzone, należy pamiętać  aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewniona będzie regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.

3.9.Sale będą wietrzne przed wprowadzeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę
w trakcie testu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.

3.10.Dla każdego ucznia w miarę możliwości zapewnia się miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Będzie zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy w celu zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.12.W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy stosować się do zaleceń NIZP-PZH.

3.13.Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

3.14.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.

3.15.Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.16.Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po każdym teście diagnostycznym.

3.17.Dezynfekować należy również:

1) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia testów diagnostycznych
z języka obcego nowożytnego

3.18.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie testów diagnostycznych nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.19.Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

4.1. Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas testów diagnostycznych.

4.2. Nauczyciel/dyrektor szkoły/wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg testu diagnostycznego w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

4.3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

4.5. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu.

Do 12.03.2021 r. wychowawcy klas przekażą uczniom i rodzicom:

1) informację o której godzinie powinni wstawić się w szkole przed rozpoczęciem testu

2) zostanie podany harmonogram wg podziału na sale

3) zostanie podany harmonogram wchodzenia uczniów na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale

Wychowawcy są zobowiązani poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

5.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób

5.2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.

5.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

O przyjętych rozwiązaniach zostaną poinformowani uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie do dnia 12.03.2021 roku (z odpowiednim wyprzedzeniem).

Procedura zostanie umieszczona na stronie www szkoły w zakładce Egzamin ósmoklasisty
i zakładce Zasady BHP, Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja zajęć w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 2
 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

od 18 stycznia 2021

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
  i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3.  Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Dozowniki są regularnie napełniane.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci  nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5.  Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
  i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych tylko w wyznaczonych obszarach np.( sekretariat).
 7. Nauczyciele wychowawcy ustalają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji
  z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8.  Szkoła posiada termometry bezdotykowe.
 9.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (wyznaczonym miejscu), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
  w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się
  z pozostałymi klasami.
 11. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 12. Jedna grupa uczniów(klasa) ma swoją szatnię a w niej określone miejsce na kurtkę.
 13. Do  jednej grupy uczniów przyporządkowani są ci sami w miarę możliwości, stali nauczyciele.
 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 15.  Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte z sali szkolnej.
 16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 17. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących..
 18. Sale lekcyjne są wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 19. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 20.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 21. Rezygnuje się z  wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
  z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Organizuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. boisko sportowe, plac zabaw, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach pilnuje się, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 23. Zajęcia świetlicowe dla dzieci zapisanych odbywają się w świetlicy szkolnej, wg wcześniejszego harmonogramu z zastosowaniem wszelkich środków higienicznych.
 24. Dowóz dzieci obywa się wg wcześniejszego harmonogramu.
 25.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 26. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole wg dotychczasowego planu.
 27. Biblioteka szkolna jest otwarta według harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 28. Gabinet higienistki szkolnej jest czynny według harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 29. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej z zachowaniem zasad higieny.
 30. Plan przerw dla poszczególnych klas (może ulec zmianie przez nauczyciela prowadzącego). Załączniki
 31. Plan dnia dla poszczególnych klas. Załączniki w segregatorze - podawany przez wychowawcę

 

 

Schemat jednostki lekcyjnej na platformie MS Office 365, w aplikacji TEAMS podczas nauczania zdalnego lub hybrydowego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

1. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba organizacji nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje plan zajęć stosowany w stacjonarnym wariancie pracy szkoły.

2. Każdy uczeń otrzymuje dostęp do konta, który pozwala uczestniczyć w lekcjach zdalnych.

3. Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem platformy MS Office 365.

 4. Informacja o lekcjach zdalnych podawana jest przez nauczyciela w kalendarzu w aplikacji MsTeams.

5. Każda lekcja trwa 30 minut, resztę czasu przeznaczamy na zadanie domowe, utrwalenie wiadomości lub umiejętności lub odpoczynek od komputera.

6. Nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć, materiały dydaktyczne i zadania do realizacji podstawy programowej danego przedmiotu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

7. Materiały z zajęć uczeń może odnaleźć:

 a) na kanale ogólnym w module Pliki,

 b) na kanale ogólnym w module Notes zajęć (w sekcji biblioteka zawartości),

 c) na kolejnych dodanych kanałach w module Notatki.

8. Zadania oraz polecenia do samodzielnego wykonania przez ucznia nauczyciel umieszcza w aplikacji MSTeams poprzez moduł Zadania. Tam też określa pierwszy i ostateczny termin na jego wykonanie. W razie potrzeby nauczyciel umawia się indywidualnie z uczniem (wyjątkowa sytuacja).

9. Przekroczenie pierwszego terminu na wykonanie zadania skutkuje wpisem do dziennika elektronicznego  informacji słownej. Przekroczenie ostatecznego terminu na wykonanie zadania skutkuje wpisem oceny niedostatecznej.

10. Indywidualne sytuacje ucznia, usprawiedliwiona nieobecność ucznia trwająca przynajmniej tydzień, nie mogą być powodem wpisania oceny niedostatecznej dla ucznia.

11. Do danej lekcji zdalnej uczniowie są przygotowani, tj. posiadają podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń (jeśli jest wymagany) oraz podstawowe przybory biurowe. Lekcja zdalna jest spotkaniem, podczas którego odbywa się rozmowa nauczyciela z uczniami mówiącymi do mikrofonu. W miarę możliwości uczniowie włączają kamerki.

12. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów na zajęciach. Automatyczny raport kontroluje zalogowanie się ucznia przez cały czas trwania zajęć.

13. Na lekcji zdalnej obowiązuje punktualność, zachowywanie się w sposób kulturalny, angażowanie się i aktywność jak na tradycyjnej lekcji, praca przy wyłączonym mikrofonie by sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Nauczyciel udzielając w danym momencie głos uczniowi, automatycznie pozwala na włączenie jego mikrofonu.

14. Nauczyciel może wprowadzić indywidualne ustalenia organizacyjne obowiązujące podczas lekcji zdalnej, o czym informuje uczniów na początku lekcji.

15. Jeżeli uczeń nie bierze udziału w zajęciach zdalnych oraz nie rozwiązuje obowiązkowych prac mimo informacji przekazywanych rodzicom ucznia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciel ten komunikuje się z wychowawcą klasy, który ma obowiązek podjęcia działań interwencyjnych z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

16. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach zdalnych, nie rozwiązuje obowiązkowych prac, a rodzice nie usprawiedliwiają nieobecności w dzienniku elektronicznym i nie ma z nimi tą drogą kontaktu, wówczas wychowawca kontaktuje się z pedagogiem  by ci nawiązali z rodzicami kontakt telefoniczny.

17. Uczniowie nie nagrywają lekcji zdalnych, nie robią zrzutów ekranu czy zdjęć. Utrwalanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody jest złamaniem prawa.  

18. W zajęciach biorą udział tylko uczniowie danego oddziału, posługując się swoimi danymi osobowymi.

19. Zabrania się udostępniania haseł, kodów oraz linków innym osobom.

20. Celem lekcji zdalnej jest nabywanie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz wyjaśnianie spraw wychowawczych.

21. Ocenianie odbywa się na zasadach ustalonych przez nauczyciela i zgodnie z obowiązującym prawem.

22. Po zakończeniu lekcji uczniowie wychodzą z lekcji zdalnej na polecenie nauczyciela. Nauczyciel wychodzi jako ostatni.

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  2
IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W  ROGOŹNIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej  nr 2 w  Rogoźnie w okresie pandemii  COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów).
 2. Celem procedur jest przede wszystkim zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 i spowodowanie, by powracające  do szkół od 01 września dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach.
 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą na 100% wyeliminowanie ryzyka związanego z zagrożeniem.
 4. Od 01 września 2020 roku w szkole będzie funkcjonować tradycyjne kształcenie.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii PIS i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł zawiesić całkowicie lub częściowo pracę stacjonarną w szkole i zastosować mieszaną formę kształcenia lub w całości przejść na kształcenie zdalne
 6. Uczniowie przewlekle chorzy mogą skorzystać z nauczania zdalnego tylko na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Obowiązki Dyrektora placówki przy organizacji zajęć w szkole

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz indywidualne środki ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedegogicznego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji lub miejsca wydzielone w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Zapewnia zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 7. Uzyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (zał. …).
 8. Dopilnowuje, by przed wejściem do budynku szkoły  umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 9. Dba o to by przy wejściu głównym  umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Dba, by  w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 11. Organizuje bieżącą dezynfekcję sal, klamek, blatów, włączników świateł, pomieszczeń, toalet.
 12. W miarę możliwości ogranicza przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum.

Obowiązki pracowników szkoły

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury raz dziennie.
 2.  W przypadku podejrzenia zakażenia koronawiruem (duszności, katar, gorączka) zostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą wejściem głównym.
 4. W trakcie pracy, przy każdym wejściu i wyjściu z placówki bezwzględnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Bezwzględnie zachowują dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły wynoszący 1,5 metra między uczniami i innymi pracownikami szkoły.
 6. Pracownik mierzący temperaturę przed wejściem do szkoły, przyprowadzający dzieci z szatni do sali lub z szatni do opiekuna wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe i  przyłbicę.
 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w szkole oraz przyczyny, dla których zostały one wprowadzone.
 8. Nauczyciele pracują  według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 9. Pracownicy niepedagogiczni   dbają o czystość sal , pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wykonują codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując  również regularnie (po każdej grupie uczniów)  wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, uchwyty, krzesła, stoliki)

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka jeżeli są istotne.
 2. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są podać aktualny telefon (wpisany do e-dziennika) i reagować niezwłocznie na sygnał ze szkoły w celu szybkiej komunikacji w sytuacjach zagrożenia.
 3.  Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub z objawami choroby COVID 19.
 4. Posyłają do szkoły tylko dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych (katar, kaszel, stan podwyższonej temperatury).
 5. Wyrażają zgodę na  badanie temperatury  dziecku/uczniowi w czasie pobytu w placówce.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk, nie podawaniu ręki na powitanie, konieczności zachowania dystansu w przestrzeni społecznej itp.
 7. Jeżeli przyprowadzają do szkoły dziecko lub je odbierają to wchodzą w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych, przestrzegając zachowanie 1,5 metra przestrzeni społecznej.
 8. W przypadku objawów chorobowych u dziecka rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Rodzic/opiekun może przebywać tylko w części wspólnej przy drzwiach wejściowych. Zabrania się wchodzenia do pozostałych pomieszczeń placówki.

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Wyznaczony pracownik  zabezpieczając się w przyłbicę, rękawiczki ochronne pozostaje z dzieckiem  utrzymując min 2 mety odległości.
 3. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. Opiekun, będąc  z dzieckiem w miejscu izolacji dba o to by nie miało ono kontaktów z innymi dziećmi czy pracownikami i pozostaje z nim w tym miejscu do czasu odebrania dziecka przez rodziców.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów i o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

 1. Dyrektor w razie konieczności bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby sanitarnie i dostosowuje działania w szkole do ich zaleceń.

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej

 1. Od 01 września 2020 r uczniowie klas I-VIII mogą brać udział w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych na terenie szkoły. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 8.00-16.45 według harmonogramu ( plan lekcji).
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Dzieci do klas młodszych  przyprowadzani są przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Jeżeli dzieci przyprowadza rodzic /opiekun/ to należy pamiętać, że tylko jedna osoba przyprowadza do szkoły dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. (zaleca się by ta sama osoba przyprowadzała dziecko i ta sama odbierała).
 7. Opiekunowie przyprowadzający dziecko przychodzą  w maseczce i dezynfekują ręce przy wejściu. 
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnych szkoły. Rodzic odprowadza dziecko tylko do drzwi wejścia głównego.
 9. Dziecko odbiera nauczyciel (pomoc nauczyciela) i kieruje do sali.
 10. Szatnia szkolna jest nieczynna. Okrycia wierzchnie uczniowie zawieszają na krzesłach zajmowanych w sali lekcyjnej.
 11. Dyrektor wyznacza  w miarę możliwości  stałą salę  lekcyjną dla danej grupy.
 12. W klasie uczniowie nie mają obowiązku  zasłaniania nosa i ust.
 13. Do szkoły  uczniowie klas VII wchodzą i wychodzą na boisko wejściem głównym do szkoły. Uczniowie klas IV, V, VI korzystają z wejścia i podczas wychodzenia na boisko w czasie przerwy z wejścia do budynku od strony boiska szkolnego.
 14. Przy wejściu należy umieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekcyjnego.
 15. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonej sali.
 16. Unikają zbędnego poruszania się po szkole.
 17. Do minimum ograniczają korzystanie z innych pomieszczeń szkoły.
 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 19. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.
 20. Do szkoły uczniowie zabierają tylko przedmioty, które są im niezbędne w danym dniu.
 21. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 22. Na przerwę wychodzą uczniowie z nauczycielem, zachowując dystans społeczny min 1,5 metra.
 23. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 24. Na korytarzach ustawione są kosze odpowiednio opisane do wyrzucania jednorazowych maseczek lub rękawiczek.
 25. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, chyba, że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 26. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Jeżeli będzie możliwość dezynfekcji sali między zajęciami to salę gimnastyczną należy zdezynfekować.
 27. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 29. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, najlepiej na świeżym powietrzu.
 30. Nauczyciele przypominają uczniom o obowiązku regularnego mycia rąk, szczególnie przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po korzystaniu z toalety.
 31. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 32. W pracowni komputerowej po każdej lekcji uczniowie uczestniczą w procesie dezynfekcji: stolików, przyborów do ćwiczeń, przyborów do wspólnej pracy – wykonują polecenia nauczycieli odpowiedzialnych za kolejną lekcję w pracowni komputerowej.
 33. Nauczyciel musi zadbać o to by ograniczyć aktywność uczniów podczas przerwy, która sprzyjałaby bliskim kontaktom między  uczniami.
 34. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.  Określa je harmonogram. Godziny pracy świetlicy: 6.30:16.45.
 35. W świetlicy każde dziecko siedzi osobno w miarę możliwości w jednej ławce. Nauczyciel musi ograniczyć nadmierne przemieszczanie się dzieci podczas zajęć świetlicowych (z zachowaniem dystansu społecznego).
 36. Z biblioteki szkolnej można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w bibliotece nie może powodować grupowania się uczniów; w bibliotece wskazane jest miejsce na pozostawienie oddawanej książki i innych materiałów w celu zapewnienia 2 dni kwarantanny.
 37. Z gabinetu pielęgniarki można korzystać w określonych godzinach: ilość osób w gabinecie nie może powodować grupowania się uczniów.
 38. W szatniach sali wychowania fizycznego, w miarę możliwości, uczniowie korzystają z wieszaków nie sąsiadujących ze sobą.
 39. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.

Funkcjonowanie stołówki szkolnej w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej.
 3. Posiłki wydawane są  zmianowo w określonych godzinach wynikających z planu lekcji danej grupy uczniów.
 4. Przy wejściu do stołówki należy zadbać o dezynfekcję rąk.
 5. Uczniowie spożywają posiłki przy zdezynfekowanych stolikach w miarę możliwości
  z rówieśnikami ze swojej klasy/oddziału.
 6. Po każdej grupie należy wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł (opiekun pełniący dyżur
   w stołówce szkolnej).
 7. Dania i produkty w miarę możliwości będą czekały na uczniów na wyznaczonych stolikach
  w stołówce.
 8.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 9. Pracownicy kuchni wykonują zadania utrzymując  odległość 2 metrów między stanowiskami pracy.
 10. Pracownicy kuchni nie mają  bezpośredniej styczności z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

PROCEDURY funkcjonowania w czasie epidemii

od 1 września 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II

w Rogoźnie obowiązują uczniów klas VIII – Szkoły Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ podczas nauki stacjonarnej w budynkach i na terenie szkoły:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i wszyscy wchodzący powinni z niego skorzystać.
 4. Opiekunowie odprowadzający młodzież mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice/opiekunowie ucznia zobowiązani są podać aktualny telefon (wpisany do e-dziennika) i reagować niezwłocznie na sygnał ze szkoły w celu szybkiej komunikacji w sytuacjach zagrożenia.
 6. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy i w razie podejrzenia u ucznia infekcji dróg oddechowych, pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2m odległości od innych osób, o konieczności odebrania ucznia ze szkoły niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie.
 8. W miarę możliwości zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się na terenie szkoły:
  1. przy przemieszczaniu się po korytarzach, miejscach wspólnych zalecanym jest noszenie maseczki lub przyłbicy zakrywających usta i nos; maseczki można zdjąć po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej oraz po wyjściu na zewnątrz budynku;
  2. w czasie przerw między lekcyjnych uczniowie wychodzą na teren boiska szkolnego; obowiązek ten może być zniesiony wyłącznie przez dyrektora szkoły; subiektywna ocena warunków pogodowych nie upoważnia do nieprzestrzegania tego obowiązku;
  3. na teren boiska szkolnego wychodzimy wyjściem najbliższym sali lekcyjnej w którym odbywała się lekcja;
  4. zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków szkolnych staramy się zachować dystans pomiędzy sobą;
  5. po pierwszym dzwonku w czasie przerwy międzylekcyjnej udajemy się niezwłocznie do sal lekcyjnych wejściem położnym możliwie najbliżej klasy w której będzie odbywać się lekcja; staramy się nie gromadzić na korytarzach, niezwłocznie wchodzimy do klasy;
  6. obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Korzystanie z przyborów, sprzętu, pomocy naukowych wymaga również dużej ostrożności:
  1. po każdej lekcji uczniowie uczestniczą w procesie dezynfekcji: stolików, przyborów do ćwiczeń, przyborów do wspólnej pracy – wykonują polecenia nauczycieli odpowiedzialnych za nadzór nad tą procedurą;
  2. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
  3. sale lekcyjne należy wietrzyć w każdą przerwę, a także w razie potrzeby w czasie lekcji; korytarze należy wietrzyć po każdej przerwie;
  4. uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10.  Szatnia szkolna jest nieczynna. Okrycia wierzchnie uczniowie zawieszają na krzesłach zajmowanych w sali lekcyjnej.
 11. Świetlica-czytelnia jest nieczynna. W razie potrzeby uczniowie przebywają w salach dydaktycznych wskazanych przez wychowawcę.
 12.  Zajęcia pozalekcyjne realizowane są na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
 13.  Z biblioteki szkolnej można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w bibliotece nie może powodować grupowania się uczniów; w bibliotece wskazane jest miejsce na pozostawienie oddawanej książki i innych materiałów w celu zapewnienia 2 dni kwarantanny.
 14.  Z gabinetu pielęgniarki można korzystać w określonych godzinach; ilość osób w gabinecie nie może powodować grupowania się uczniów.
 15.  W szatniach sali wychowania fizycznego, w miarę możliwości, uczniowie korzystają z wieszaków nie sąsiadujących ze sobą.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściach do budynków szkolnych znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane dezynfekować dłonie lub posiadać i używać rękawiczki ochronne oraz mieć zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 4. Pracownicy obsługi szkoły mają rozdzielone zadania i systematycznie dezynfekują powierzchnie dotykowe i ciągi komunikacyjne na korytarzach oraz urządzenia sanitarno-higieniczne.
 5. Nauczyciele wraz z uczniami systematycznie po każdej lekcji dezynfekują powierzchnie dotykowe w salach lekcyjnych.
 6. Na terenie szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji rąk.

 

Procedura funkcjonowania w czasie epidemii

oddział przedszkolny

1. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

3.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

5. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, (główne wejscie do szkoły) z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

9. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

12. Zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

13. Pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych .

14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie szkoły (boisko szkolne).

16. Każda osoba dorosła wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana  do dezynfekcji rąk.

17. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Postanowienia końcowe

             1.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

             2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

 

10 zasad dla ucznia:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.

 

 

 

procedury.docx

bhp_w_szkolach.pdf

procedura_kradzieze.docx

procedura_pedofilii.docx

procedura_pornografia.docx

procedura_postepowania_na_wypadek_popelnienia.docx

Procedura_postepowania_na_wypadek_ucznia_bedacego.docx

procedura_postepowania_na_wypadek_wystapienia_fali.docx

procedura_postepowania_w_sytuacji_wypadku_ucznia_w_szkole.docx

procedura_substancje_psychoaktywne.docx

Aktualności

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
  64-610 Rogoźno
  ul. Mała Poznańska 1
  NIP 766-17-74-104
 • 67-26-17-005
  67-26-17-059

Galeria zdjęć